Portal - Laszki
 
polski Czwartek - 24 maja 2018 Joanny, Zdenka, Zuzanny      "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie
Menu
Historia Szkoły
Szkoła
Kadra pedagogiczna i uczniowie
Rada Rodziców
Dokumenty Szkoły; Uczniowie
Galeria
Pliki
Absolwenci Naszej Szkoły
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE
Tradycja
Księga Gości
E - KARTKI
Wycieczki
Budowa sali gimnastycznej
Z życia wsi i parafii
Realizacja usług PT
Edukacja przeciwpożarowa- spotkanie ze Strażakami z OSP Miekisz Nowy
PRACE UCZNIÓW
Fundacja ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom
Nauka języka angielskiego - PROJEKT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO-KAPITAŁ LUDZKI
SPRAWDZIAN PO KLASIE VI
NADANIE IMIENIA SZKOLE
Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy
Patron Szkoły
NAJLEPSI UCZNIOWIE
KONKURSY
Z wodą za pan brat 2011 i 2017
Z życia Szkoły
Język polski klasa V
Informatyka klasy IV - VI
PRZYRODA
PRZYRODA
Nauczanie zintegrowane
Język polski klasa VI
Język polski klasa IV
Historia - klasa IV
Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Planujemy pracę w nowym roku szkolnym.
1
- poprawnie podpisuje zeszyt1
- sporządza skrócony opis bibliograficzny podręcznika i   zeszytu ćwiczeń
- wymienia elementy budowy książki
- wyjaśnia oznaczenia zawarte w podręczniku
- posługuje się spisem treści
- zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu    ćwiczeń
- zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
 
Wybieramy lektu­rę obowiązkową i uzupełniającą.
1
- poprawnie zapisuje imiona i nazwiska autorów, tytuły książek
- stosuje odpowiednie zasady ortograficzne
- opowiada fragment ostatnio przeczytanej książki
- zachęca do wyboru i przeczytania książki
- dostępne teksty lektur
 
Pora marzeń, pora obowiązków
Witam się
 i żegnam. Przedstawiam siebie i innych.
1
- różnicuje i poprawnie używa form pożegnania i powita­nia w zależności od osoby adresata
 - słucha nagrania dotyczącego właściwego przedsta-
   wia­nia się
- przedstawia się
- przedstawia kogoś komuś
- zeszyt ćwiczeń: 1-7,
   29-302
- płyta CD: Przedstawia­ my się
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD.
 Na następne zajęcia uczniowie przygotowują krótką wypowiedź na te­mat minionych wakacji
Plan wynikowy – Język polski    klasa V
1 Pogrubionym drukiem oznaczono wymagania podstawowe, czyli takie, które są ważne dla dalszego uczenia się przedmiotu i z którymi powinna po-­
radzić sobie zdecydowana większość zespołu klasowego. W zależności od stopnia sprostania tym wymaganiom uczniowie otrzymują ocenę dopusz-­
czającą lub dostateczną. Natomiast za opanowanie umiejętności zapisanych jako ponadpodstawowe ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
2 Numery ćwiczeń z Zeszytu ćwiczeń.


 
 
- bierze udział w scenkach ilustrujących właściwe przed­stawianie jednej osoby drugiej
- właściwie rozpoczyna i kończy rozmowę telefoniczną
   w zależności od tego, z kim rozmawia
 
oraz przynoszą wakacyj­ne pamiątki.
Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie?
1
- opowiada o minionych wakacjach
- słucha nagrania piosenki
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o przedstawionej sytuacji
- określa główną myśl utworu
- określa funkcję refrenu
- podręcznik:
 Tadeusz Chmielewski Czas powrotów (s. 12)
- płyta CD
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, ksero załącznika nr 1.
Czego nauczył się Krzysztof - boha­ter opowiadania Czwórka plus z wieloryba?
2
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa czas i miejsce akcji
- opowiada o przygodach głównego bohatera
- podaje powody ucieczki chłopca z domu
- porządkuje chronologicznie wydarzenia przedstawione w tekście
- tworzy linię czasu
- ilustruje wybrane wydarzenia
- podręcznik:
 Sławomir Grabowski, Marek Nejman Czwórka plus z wielo­ryba (s. 13)
- zeszyt ćwiczeń: 38
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1 i 2, arkusze szarego pa­pieru, pisaki lub kredki, słowniki wyrazów bliskoznacznych. Można polecić przeczytanie tekstu w domu!
Pisownia wielkich i małych liter.
1
- rozróżnia wśród rzeczowników nazwy własne i nazwy pospolite
- zna i stosuje zasady dotyczące pisowni nazw własnych i nazw pospolitych (ze szczególnym uwzględnieniem jednowyrazowych i wielowyrazowych nazw geograficz­nych, tytułów książek i dzieł sztuki)
- podręcznik: s. 18-19, 86-87, 103
- zeszyt ćwiczeń:
 114-116, 308-311
 
Piszę pozdrowie­nia i życzenia.
1
- redaguje tekst pozdrowień i życzeń do określonego adresata
- właściwie adresuje kartkę pocztową
- bierze udział w konkursie na najciekawiej wykonaną kartkę z wakacji (wykonuje, wypisuje i adresuje kartkę)
- podręcznik: s. 21-22
- zeszyt ćwiczeń: 35-36
Uczniowie przynoszą materiały potrzebne do wykonania kartek pocztowych.


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Kim jest, a kim chciałaby być osoba mówiąca
 w wierszu Hanny Januszewskiej?
1
- zapisuje informacje o tym, kim chciałby zostać
- uzasadnia swój wybór
- słucha nagrania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o sytuacji, która wyzwoliła marzenia chłopca
- uzupełnia tabelę informacjami podanymi w tekście
wprost
- wnioskuje na podstawie tekstu o osobie mówiącej
- podręcznik:
   Hanna Januszewska Dal (s. 23)
- zeszyt ćwiczeń:
   280-284
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, płyta CD, ksero załącznika nr 1, karteczki samo­przylepne.
„Szeleszczące bukiety, żeglujące spichrze”, czyli epitety zwykłe
i niezwykłe
w wierszu Anny Kamieńskiej Koniec wakacji.
1
- zapisuje skojarzenia do wyrazu wakacje,tworząc słoneczko skojarzeniowe
- wyjaśnia znaczenie pojęcia epitet
- słucha wzorcowego czytania wiersza
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa temat utworu
- wyodrębnia obrazy poetyckie
- opowiada o obrazach poetyckich
- wypisuje z wiersza epitety 
- podręcznik:
 Anna Kamieńska Koniec wakacji (s. 26),   epitet, s. 105
- zeszyt ćwiczeń: 299-303
Potrzebne materiały: ksero załącznika nr 1, arkusze szarego pa­pieru, kolorowe paski papieru, klej, pisaki.
O tym, co szumi
i szeleści, czyli
o dźwiękonaśla-downictwie.
1
- wypisuje synonimy wyrazu liść
- korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
- słucha wzorcowego czytania
- czyta głośno
- opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu
- podkreśla czasowniki kojarzące się z dźwiękiem
- wyjaśnia znaczenie pojęcia dźwiękonaśladownictwo
- bierze udział w scence, przedstawiając jesień za pomocą dźwięków
- podręcznik:
 Leopold Staff Jesienne liście (s. 26)
- zeszyt ćwiczeń:
 290-295
Uczniowie przynoszą „skarby jesieni", np. li­ście, ziarna zbóż, owoce. Potrzebne materiały: słowniki wyrazów bli-skoznacznych, ksero zał. nr 1, 2, 3, proste instru­menty (np. cymbałki, dzwonki, trójkąty).
Jak powinna wyglądać wyma­rzona szkoła?
2
- nazywa związekfrazeologiczny na podstawie ilustracji
- słucha wzorcowego czytania
- czyta głośno
- podaje informacje na temat postaci mówiącej
- wyjaśnia, cytując odpowiednie fragmenty wiersza, dlaczego postać mówiąca nie lubi chodzić do szkoły
- rozpoznaje i nazywa zastosowany środek poetycki - uosobienie
- opisuje schemat przedstawiający wnętrze i otoczenie „szkoły marzeń”
 
- podręcznik:
 Joanna Kulmowa Marzenia (s. 28), Jerzy Harasymowicz Lekcja gramatyki (s. 30)
- zeszyt ćwiczeń: 296-298
Potrzebne materiały: ksero załączników
 nr 1, 2, 3, słowniki języka polskiego.


Planujemy „nagłe zmiany" w na­szych domach.
2
- wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego mieć cały dom na głowie
- słucha czytania nauczyciela
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa czas i miejsce wydarzeń
- wymienia występujących bohaterów
- wyjaśnia, na czym polegała tytułowa „nagła zmiana”
- opowiada o kolejnych działaniach bohaterów podjętych w celu zmiany sytuacji
- nazywa uczucia Papla i Papli
- ocenia zachowanie Mamli
- rozważa zagadnienie: Za jakie obowiązki domowe moglibyśmy odpowiadać?, współtworząc ranking diamentowy
- podręcznik:
 Jerzy Niemczuk Nagla zmiana (s. 33)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3, słownik frazeolo­giczny języka polskiego, kolorowe kartki papieru (pocięte na kwadraty) pisaki, klej.
Sporządzamy przepis kulinarny.
1
- porządkuje przemieszane przepisy
- zapisuje przepis według podanego planu
- ujednolica formy gramatyczne czasowników w przepi­sie - redaguje przepis na omlet
- redaguje przepis na ulubioną potrawę
- podręcznik: s. 37-38
- zeszyt ćwiczeń: 58-60
 
Jak to zrobić? Redagujemy instrukcję.
1
- zapoznaje się z przykładową instrukcją obrazkową
- analizuje przykładowy tekst instrukcji, określając wyróżniki formy wypowiedzi
- uzupełnia tekst instrukcji odpowiednimi   czasownika­mi
- porządkuje czynności podane w instrukcji
- redaguje tekst instrukcji
- wykonuje ilustracje do prostej instrukcji obrazkowej
- podręcznik: s. 38-40
- zeszyt ćwiczeń: 54-57, 98-99
 
O intencji wypo­wiedzi.
1
- na podstawie wypowiedzeń określa cel wypowiedzi nadawcy
- wyjaśnia, czym jest intencja wypowiedzi
- redaguje wypowiedzi wyrażające określone intencje
- przeredagowuje dialog, aby uniknąć wieloznaczności intencji
- wyraża modulacją głosu różne intencje
- podręcznik: s. 41-43
- zeszyt ćwiczeń: 8-24
- płyta CD: Odmawiam, Nie zgadzam się, Przyj­mujemy czyjeś przepro­siny, Prośba, życzenie
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD.


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
O intencji wypo­wiedzi: dziękuję, przepraszam, pro­szę, odmawiam.
1
- redaguje wypowiedź w określonym celu: dziękuje, prze­prasza, prosi, odmawia
- wartościuje wypowiedzi zawierające podziękowania
   i prośby
- zastępuje niemiłą odpowiedź grzeczną formą przyję­cia przeprosin
- przeredagowuje zdania rozkazujące i pytające na prośby
- wchodzi w rolę, biorąc udział w scenkach ilustrujących różne intencje wypowiedzi
jw.
jw.
Na jaki pomysł wpadł Tomek Sawyer - bohater książki Marka Twaina?
2
- odczytuje z encyklopedii informacje na temat Marka Twain’a
- czyta cicho ze zrozumieniem
- korzysta ze słownika języka polskiego
- wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych wyrazów
- określa czas i miejsce wydarzeń            
- wymienia bohaterów, dzieląc ich na pierwszoplanowych i drugoplanowych   
- wyjaśnia, na czym polegał pomysł Tomka                     
- cytuje odpowiedni fragment tekstu
- układa plan wydarzeń
- określa cechy charakteru Tomka na podstawie mapy cech
- - podręcznik:
     Mark Twain Znakomity pacykarz (s. 44)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2 (pocięty na paski plan), 3, słowniki języka polskiego, wyrazów bli-skoznacznych, encyklo­pedia, dostępne książki Marka Twaina.
Korzystamy ze słowników.
1
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej
- przyporządkowuje hasła odpowiednim słownikom
- wskazuje odpowiedni słownik jako źródło informacji
- wymienia informacje zawarte w artykułach hasłowych podstawowych słowników
- korzysta ze słownika języka polskiego, wyrazów
 bliskoznacznych i słownika ortograficznego
- korzysta ze słownika wyrazów obcych
- korzysta ze słownika frazeologicznego języka polskiego
- zastępuje powtarzający się wyraz odpowiednimi
 syno­nimami
- podręcznik: s. 47
- zeszyt ćwiczeń:
 107-113
- dostępne słowniki: języka polskiego, wyrazów bliskoznacz-nych, ortograficzne, wyrazów obcych, frazeologiczne
 


Zdanie a równo­ważnik zdania.
1
- definiuje pojęcie „wypowiedzenie"
- odróżnia zdanie od równoważnika zdania
- przekształca zdania w równoważniki zdań
- przekształca równoważniki zdań w zdania
- podręcznik: s. 48-49 - zeszyt ćwiczeń:
   186-191
 
O podziale wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi.
1
- dzieli wypowiedzenia ze względu na cel wypowiedzi
- wyróżnia wypowiedzenia wykrzyknikowe
- wyraża za pomocą wypowiedzeń wykrzyknikowych: radość, zaskoczenie, ostrzeżenie, sprzeciw
- formułuje wypowiedzenia pasujące do podanych sytuacji
- podręcznik: s. 50
- zeszyt ćwiczeń: 192-197
 
Czego uczą nas bajki Ignacego Krasickiego?
1
- odczytuje z osi czasu informacje na temat Ignacego Krasickiego
- słucha nagrania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa tematykę bajek
- opowiada treść bajek
- uzupełnia kartę pracy:
        - wyjaśnia znaczenie słowa morał, korzystając ze 
         słownika języka polskiego
        - wypisuje postacie występujące w utworach
        -przyporządkowuje postaciom cechy charakteru
        - cytuje morały
        - wyjaśnia znaczenia morałów
- podręcznik: Ignacy Krasicki Wół i mrówki, Słowik i szczygieł, Mądry i głupi (s. 51), oś czasu (s. 52-53)
 - płyta CD
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, mapy: Polska w XVIII wieku, rozbiory Polski, ksero załącznika nr 1, słowniki języka polskiego.
Czy warto się uczyć"? Debata „za i przeciw" zainspirowana poznaną bajką.
2
- układa poprawne zdania z rozsypanki
- słucha nagrania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o sytuacji przedstawionej w bajce
- wyjaśnia pojęcie: morał
- odczytuje morały zawarte w bajce
- wyjaśnia przenośne znaczenie morałów
- wypisuje argumenty potwierdzające słuszność prezentowanego stanowiska
- podręcznik: Jean de La Fontaine Korzyść z nauki (s. 55)
 - płyta CD
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, ksero załączników nr 1 i 2, arkusze szarego papieru, pisaki.
Czy kłamstwo rzeczywiście cie­szy się życzliwoś­cią „tak dzieci, jak i dorosłych”?
2
- odczytuje ze słownika języka polskiego znaczenia wyrazu bajka
- słucha wzorcowego czytania
- określa tematykę tekstu
- wymienia bohaterów opowieści
- zapisuje w formie drzewkadecyzyjnego rozważania na temat: Czy kłamstwo, mówienie nieprawdy to dobre wyjście z trudnej sytuacji?
- podręcznik:
 Kazimierz Wójtowicz
 O prawdzie i bajce
  (s. 58)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych.
„Bez pracy nie ma kołaczy"
o trudnej sztuce dyskutowania.
1
- wyjaśnia, czym jest dyskusja
- zapoznaje się z zasadami obowiązującymi podczas dyskusji
- skreśla wypowiedzi służące obrażaniu rozmówców
- podręcznik: s. 56-57
- zeszyt ćwiczeń: 31-34
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- przeredagowuje zdania źle świadczące o kulturze dyskutantów
- skreśla przymiotniki wyrażające negatywną ocenę zachowania dyskutantów
- zabiera głos w dyskusji: wyraża swoją opinię na podany temat, broni własnego stanowiska
- ocenia przeprowadzoną dyskusję
 
 
„Pora marzeń, pora obowiąz­ków" - piszemy sprawdzian.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- podkreśla cechy bajki
- określa rodzaj zastosowanego środka stylistycznego
- podkreśla synonimy
- odróżnia zdanie od równoważnika zdania
- określa cel pisania bajek
- redaguje tekst instrukcji
- - zeszyt ćwiczeń:   Sprawdzian kontrolny
      nr 1, s. 159-162
 
Omówienie i poprawa spraw­dzianu.
1
- porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane)
 na spraw­dzianie z wzorcowymi rozwiązaniami
- poprawia błędy popełnione podczas redagowania instrukcji
- - poprawione i ocenio­ne sprawdziany
 
Po smutku radość
Jakie rady dla człowieka zawarte są w wierszu Jana Twardowskiego Kiedy mówisz?
1
- zapisuje skojarzenia do wyrazu promień,tworząc słoneczko skojarzeniowe
- słucha wzorcowego czytania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa adresata utworu
- wypowiada się na temat rad zawartych w wierszu odnośnie postępowania w trudnych chwilach
- wyjaśnia przenośne znaczenia fragmentów wiersza
- zapisuje trzy najważniejsze, jego zdaniem, porady dla człowieka
- - podręcznik:
      Jan Twardowski
       Kiedy mówisz (s. 60)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, arkusze szarego papieru, kolorowe paski papieru, klej, pisaki. Uczniowie przynoszą: bloki rysunkowe, farby plakatowe, pędzle.


Czyucieczka
z domu poprawi relacje Dilla
z rodzicami?
2
- rozwiązuje diagram
- wymienia występujących bohaterów
- opowiada o przebiegu ucieczki Dilla
- odczytuje wypowiedzi Dilla mówiące o przyczynach jego ucieczki z domu
- komentuje odczytane fragmenty
- opowiada o relacjach panujących w domu Smyk
- analizuje w grupie mocne i słabe strony ucieczki chłopca
- - podręcznik: Harper Lee Zabić drozda (s. 61)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3.
W jaki sposób można by pomóc postaci mówiącej
w wierszu Wę­drówka?
1
- słucha czytania nauczyciela
- czyta cicho ze zrozumieniem
- nazywa uczucia postaci mówiącej
- opowiada o tym, co postanowiła zrobić postać mówiąca
- wymienia, kogo i co chciałaby ze sobą zabraćpostać mówiąca
- uzasadnia wybory dokonane przez postać mówiącą
- podaje informacje na temat krainy, która jest celem jej wędrówki
- cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
- podaje pomysły na udzielenie pomocy postaci mówiącej
- - podręcznik: Danuta Wawiłow Wędrówka
        (s. 68), Agata Plusa Stary świat (s. 70)
Potrzebne materiały: ksero załącznika nr 1.
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od­chodzą" - nasze rozważania
w przededniu Wszystkich Świę­tych.
1
- sporządza notatkę w formietabeli:
·         zapisuje wyrazy bliskoznaczne do wyrazów cmentarz, grób
·         zapisuje określenia do podanych wyrazów
- słucha wzorcowego czytania
- czyta głośno
- opowiada o sytuacji ukazanej w utworze
- nazywa uczucia postaci mówiącej
- określa nastrój, jaki wywołuje u czytelnika wiersz
- zapisuje możliwości uczczenia pamięci zmarłych w dniu Wszystkich Świętych
- wartościuje podane propozycje, przedstawiając je w postaci piramidy
- podręcznik: Majka
 z Kozienic Do babci
   (s. 72), Ania Gozdalik Marta (s. 72)
 - płyta CD [Kartki
   z kalendarza. Nagra­nie 37.]
Zajęcia powinny być re­alizowane w przededniu Wszystkich Świętych. Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, ksero załączników nr 1, 2, słowniki języka polskie­go, wyrazów bliskoznacznych, białe kartki (prostokąty wielkości połowy kartki A4), szary papier, klej.
Czy bójka to dobry sposób na uwolnienie się od prześladowców?
2
- określa czas i miejsce wydarzeń
- wymienia występujących bohaterów
- opowiada o przebieguwydarzeń
- zapisuje w formie drzewkadecyzyjnego rozważania na temat: Czy bójka to dobry sposób na uwolnienie się od prześladowców?
- - podręcznik:
   Bo Carpelan
    Bójka (s. 73)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3.
Piszemy opowia­dania.
1
- podaje wyróżniki opowiadania jako formy wypowiedzi pisemnej
- przeredagowuje plan wydarzeń, zastępując zdania równoważnikami zdań
- podręcznik: s. 76
 - zeszyt ćwiczeń: 87-88
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
 Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- wymyśla temat opowiadania
- układa plan opowiadania w formie równoważników zdań
- pisze opowiadanie na podstawie planu z zachowaniem trójdzielności wypowiedzi
- tytułuje opowiadanie
 
 
O podziale wypo­wiedzeń.
1
- definiuje zdanie jako wypowiedzenie zawierające orze­czenie wyrażone osobową formą czasownika
- podkreśla orzeczenia w zdaniach
- odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego
- definiuje, czym jest wypowiedzenie
- dzieli wypowiedzenia na pojedyncze i złożone
- wstawia brakujące przecinki między wypowiedzenia składowe
- przekształca wypowiedzenia złożone w pojedyncze
- określa, z jakiego rodzaju wypowiedzeń pojedynczych może się składać wypowiedzenie złożone
- podręcznik: s. 77
- zeszyt ćwiczeń: 198-201
 
O roli spójnika.
1
- rozpoznaje spójnik jako nieodmienną część mowy łączącą wypowiedzenia pojedyncze i związki wyrazowe
- odróżnia spójniki od innych części mowy
- łączy pary zdań pojedynczych w zdania złożone za pomocą spójników
- wymienia spójniki, przed którymi stawia się przecinek
- wymienia spójniki, przed którymi nie stawia się prze­cinka
- układa zdania na podstawie podanych informacji, sto­sując odpowiednie spójniki
- uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami lub prze­cinkami
- podręcznik: s. 79
 - zeszyt ćwiczeń: 182-185; 202-208
 


Jeżeli nie miłość, to co? Rozmawia­my
 o wartościach.
2
- słucha nagrania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- wymienia bohaterów lirycznych utworu
- określa temat rozmowy
- opowiada o postawie i uczuciach chłopca
- opowiada o postawie osoby dorosłej
- porządkuje propozycje (wartości) od najważniejszych do najmniej ważnych
- podręcznik: Andrzej Bursa Jedenastoletni zakochany (s. 83)
- płyta CD
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, ksero załączników nr 1, 2, 3, pisaki, szary papier, klej, nożyczki.
O czym Trolla rozmawiałaby
 z Józefem za dziesięć lat?
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa czas i miejsce akcji
- podaje informacje na temat bohaterów
- określa cechy języka, jakim się posługują rozmówcy
- podaje zasady dotyczące redagowania dialogu
- redaguje rozmowę Trolli z Józefem, która mogłaby się odbyć za dziesięć lat
- podręcznik: Małgorzata Musierowicz Język Trolli
 (s. 84)
Potrzebne materiały: dostępne książki Mał­gorzaty Musierowicz.
Tworzymy ilustra­cje do poznanych wierszy Joanny Kulmowej.
2
- słucha wzorcowego czytania
- porównuje nastrój obu wierszy
- nazywa zasadę, na jakiej zostały zestawione utwory
- odczytuje przykłady okoliczności, które mogły towarzyszyć powstaniu wierszy
- opowiada o wyglądzie i zachowaniu się smutków
- nazywa środek poetycki zastosowany w wierszu
- opowiada o tym, jak należy postępować ze smutkami
- wyjaśnia, czym dla postaci mówiącej w wierszu jest radość
- tworzy ilustracje (maluje, rysuje, wykleja) do wierszy
- podręcznik: Joanna Kulmowa Smutki (s. 89), Co to jest radość? (s. 90)
 - zeszyt ćwiczeń: 25-28
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, pisaki. Uczniowie przynoszą dowolne materiały plastyczne potrzebne
do wykona­nia ilustracji.
Jakie mamy rodzaje związków wyrazowych?
1
- wyróżnia współrzędne i podrzędne związki wyrazowe
- łączy wyrazy w związki wyrazowe
- dopisuje określenia do podanych wyrazów
- rozwija zdania o dodatkowe określenia
- wypisuje związki wyrazowe ze zdań
- zaznacza strzałkami zależności między wyrazem nad­rzędnym i podrzędnym
- pyta o wyraz podrzędny
- podręcznik: s. 92
 - zeszyt ćwiczeń:
    209-213
 
Kiedy związki wy­razowe oddziela­my przecinkiem?
1
- zna i stosuje zasadę dotyczącą oddzielania przecinkiem wyrazów tworzących współrzędne związki wyrazowe
- uzupełnia zdania (teksty) brakującymi przecinkami
- układa zdania pojedyncze z podanymi spójnikami, dbając
   o poprawność interpunkcyjną
- podręcznik: s. 94
- zeszyt ćwiczeń:
   214-217
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Kim jest i do kogo się zwraca postać mówią­ca w piosence Chodź, pomaluj mój świat?
1
- słucha nagrania piosenki
- podaje informacje na temat postaci mówiącej
- opowiada o prośbie postaci mówiącej
- określa adresata wypowiedzi postaci mówiącej
- wypisuje z tekstu nazwy kolorów i wyrazy kojarzące się z barwami
- określa rytm utworu
- zna i posługuje się pojęciem refren
- podręcznik: Marek Dutkiewicz, Janusz Kruk Chodź, pomaluj mój świat (s. 96)
 - zeszyt ćwiczeń:
    287-289
 - płyta CD
 
Opisujemy obrazy.
1
- porównuje przedstawione obrazy
- posługuje się pojęciami: pejzaż, portret, martwa natura, scena rodzajowa
 - podaje przykłady obrazów reprezentujące różne rodza­je malarstwa
- analizuje wzorcowy opis obrazu pod kątem kompozycji
   i słownictwa
- stosuje słownictwo określające położenie względem
    sie­bie elementów obrazu
- opisuje wybrany obraz na podstawie wzorcowego planu opisu
- podręcznik: s. 99 - zeszyt ćwiczeń: 68-70
 
Planujemy kla­sową wycieczkę do najbliższego muzeum.
1
- wyjaśnia znaczenia wyrazów: muzeum, galeria, eksponat, korzystając ze słownika języka polskiego
- wymienia muzea znajdujące się w Warszawie
- na podstawie nazwy muzeum wyjaśnia, jakie znajdują się w nim zbiory
 - na podstawie dostępnych źródeł informacji gromadzi informacje na temat zbiorów Muzeum Narodowego
   w Warszawie
- podręcznik: s. 103
- zeszyt ćwiczeń: 96-97, 100-103
- słowniki języka pol­skiego
 


 
 
- uzasadnia, które muzeum by odwiedził i dlaczego
- na podstawie planu sporządza notatkę na temat wy­branego muzeum
- planuje wycieczkę do pobliskiego muzeum
- odczytuje rozkład jazdy
 
 
Czy chciałbyś mieszkać w takim domu, jaki przed­stawił Czesław Miłosz w wierszu Ganek?
1
- słucha wzorcowego czytania
- czyta głośno
- określa tematykę wiersza
- odczytuje opis krajobrazu i zabawy dzieci
- wyjaśnia sens przenośni
- wypisuje z wiersza epitety wraz z rzeczownikami
- uzupełnia rzeczownikami plan sytuacyjny elementów opisanych w wierszu
- odpowiada na pytanie zawarte w temacie lekcji, uzasadniając swoją wypowiedź
- - podręcznik: Czesław Miłosz Ganek (s. 105)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki języka polskiego, dostępny materiał ilustracyjny (zdjęcia, ryciny domów
 z gankami).
Po smutku radość
 - piszemy spraw­dzian.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- wyjaśnia znaczenie wyrazu ganek
- odróżnia epitet od innych środków poetyckich
- liczy strofy, wersy, sylaby
- rozpoznaje układ rymów
- określa rytm wiersza
- rozumie znaczenie pojęć: pejzaż, martwa natura, scena rodzajowa, portret
 - tworzy poprawne związki wyrazowe
 - podkreśla wyraz nadrzędny
 - redaguje opisu obrazu
- - zeszyt ćwiczeń: Sprawdzian kontrolny
      nr 2, s. 163-166
 
Omówienie
i poprawa spraw­dzianu.
1
- porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na spraw­dzianie z wzorcowymi rozwiązaniami
- poprawia błędy popełnione podczas redagowania opisu obrazu
- - poprawione i ocenio­ne sprawdziany
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Pytania o początek
Pięknie żyć -co to znaczy?
2
- słucha nagrania piosenki
- czyta cicho ze zrozumieniem
- odczytuje pytania zawarte w pierwszej zwrotce tekstu
- zapisuje Listę najważniejszych pytań
- wypowiada się na temat tego, co to znaczy „pięknie żyć”
- w toku gry w Pokera kryterialnego udziela odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy pięknie żyć?, dokonując podziału propozycji na pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne
- układa przysłowia z rozsypanki wyrazowej
- podręcznik: Anna Bernat, Krystyna Kwiatkowska Pięknie żyć (s. 108)
- płyta CD
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, ksero załączników nr 1, 2 (należy przygotować karty do gry), 3 (pocięte przysłowia), słowniki języka polskiego.
Jak zakończyła się wielka wojna w kosmosie?
1
- czyta informację na temat mitu
- korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o stworzeniu świata przez bohaterów mitu
- ilustruje fragment mitu
- wypowiada się na tematróżnic między baśnią a mitem
- podręcznik:
  Helena Adamczewska Wielka wojna w kos­mosie (s. 109)
Potrzebne materiały: słowniki wyrazów bli-skoznacznych, kartki z bloku, dowolne materiały plastyczne.
Jak poprawnie wymawiać głoski nosowe „ą" i „ę"? „ą", „ę" czy może
*-.*•«"           rt»w"
„em , „om , „en", „on"?
1
- podkreśla w tekście mitu wyrazy z literami ą i ę
- zapisuje podkreślone wyrazy do zeszytu, uwzględniając podział na grupy w zależności od sposobu wymawiania
- słucha nagrania ilustrującego poprawne wymawianie głosek nosowych ą i ę
- zna i stosuje zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z „ą", „ę", „em", „om", „en", „on"
- podręcznik: s. 110 - zeszyt ćwiczeń: 350-361 - płyta CD Jak popraw­nie wymawiać gloski nosowe ąię
 
Jak powstał świat według mitu chińskiego Pa'n-
-ku - twórca kosmosu?
1
- wypowiada się na temat zwyczajów i tradycji związanych z jajkiem
- słucha czytania nauczyciela
- podkreśla niezrozumiałe wyrazy
- wyjaśnia znaczenia niezrozumiałych wyrazów
- korzysta ze słownika języka polskiego
- określa tematykę mitu                                   
- wyjaśnia znaczenie słowa pa’n-ku                                     
- porządkuje chronologicznie etapy tworzenia świata
- czyta informacje na temat symboliki jajka
- podręcznik: Helena Adamczewska P'an-
    -ku - twórca kosmosu (s. 113)
Potrzebne materiały: ksero załącznika nr 1, słowniki języka polskie­go, słowniki frazeolo­giczne języka polskiego.


Jak powstało 5 dni z 365?
1
- wypowiada się na temat roli kalendarzy w życiu człowieka
- czyta cicho ze zrozumieniem
- określa tematykę mitu
- wyjaśnia, skąd wzięło się dodatkowych 5 dni w roku
- opowiada o panowaniu Ozyrysa
- redaguje na podstawie tekstu notatkę graficzną o kalendarzach
- podręcznik: Historia Ozyrysa (s. 117)
Uczniowie (nauczyciel) przynoszą dostępne kalendarze. Potrzebne materiały: ksero załącz­nika nr 1.
O grupie pod­miotu i grupie orzeczenia.
1
- wyjaśnia pojęcia: podmiot, orzeczenie, określenia, związek główny, związki poboczne, grupa podmiotu, grupa orzeczenia
- podkreśla w zdaniach podmioty i orzeczenia
- rozwija zdania przykładowymi określeniami
- oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia
- wypisuje ze zdań związki główne i poboczne
- łączy w zdania przemieszane grupy podmiotów i grupy orzeczeń
- redaguje krótki tekst zachęcający do przeczytania mitu
- podręcznik: s. 119 - zeszyt ćwiczeń: 218-224
 
Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie powstanie świata?
1
- słucha czytania nauczyciela
- opowiada o wyobrażeniach starożytnych Greków doty­czących powstania świata
- opowiada o losach Dzeusa
- zapoznaje się z wizerunkami najważniejszych bogów Olimpu i ich znakami rozpoznawczymi
- wyjaśnia dosłowne i przenośne znaczenie słów i wyra­żeń zapożyczonych z języka greckiego
- korzysta ze słownika wyrazów obcych
- podręcznik: Jan Pa-randowski Narodziny świata (s. 122)
- słowniki wyrazów obcych
 
Czym jest i jak powstaje scena­riusz teatralny?
2
- słucha czytania nauczyciela [mit]
- opowiada o przygodach Demeter i Kory
- tłumaczy, co wyjaśniał mit starożytnym Grekom
- czyta cicho ze zrozumieniem [fragment scenariusza]
- porównuje tekst mitu ze scenariuszem
- Wanda Markowska Demeter i Kora
 -  podręcznik: Scenariusz miniatury teatralnej na podstawie
Wskazane jest, aby ucz­niowie mieli przed sobą tekst mitu, przynajmniej jeden na parę.


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
 Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- wskazuje w scenariuszu tekst główny i poboczny
- wyjaśnia, czemu służą i czym się różnią oba rodzaje tekstów
- czyta scenariusz z podziałem na role
- wymienia osoby biorące udział w przedstawieniu oraz określa, czym się zajmują
mitu „Demeter i Kora " Wandy Markowskiej
 (s. 130)
 
Jakich informacji
o pochodzeniu człowieka do­wiadujemy się
z fragmentów Mitologii Jana Parandowskiego?
1
- słucha wzorcowego czytania
- zapisuje informacje na temat pochodzenia człowieka w formie notatki graficznej
- uzupełnia tabelę odpowiednim słownictwem
- wyjaśnia, kim był Prometeusz
- opowiada o dokonaniach Prometeusza i poniesionej przez niego karze
- - podręcznik: Jan Pa-randowski Powstanie człowieka (s. 134)
Potrzebne materiały: ksero załączników
 nr 1,2.
W przededniu świąt Bożego Narodzenia. Tworzymy ranking zwyczajów bożo­narodzeniowych.
2
- słucha wzorcowego czytania
- opowiada o sytuacji ukazanej w wierszu
- wymienia elementy, które są nowością w odniesieniu do tradycji bożonarodzeniowej
- wyjaśnia związek tytułu z treścią wiersza
- opowiada o zwyczaju kolędowania
- rozważa zagadnienie: Które zwyczaje (obyczaje, tradycje) bożonarodzeniowe dostarczają najwięcej emocji, przeżyć?, współtworząc ranking diamentowy
- podręcznik: Jan Twar-dowski Mamusia (s. 138)
 - płyta CD [Kartki z kalendarza}
Zajęcia powinny być realizowane przed feriami świątecznymi. Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, odtwarzacz CD, białe kartki, kredki, kolorowe kartki papieru (pocięte na kwadraty), pisaki, klej.
Dlaczego Wielki Duch postanowił stworzyć człowie­ka?
2
- czyta cicho ze zrozumieniem
- bierze udział w przygotowaniu scenki na podstawie fragmentu poznanego tekstu
- wchodzi w rolę bohatera, biorąc udział w przygotowanej scence
- odpowiada na pytanie zawarte w temacie lekcji
- rysuje w zeszycie tabelę
- uzupełnia tabelę słownictwem z tekstu
- opowiada o stworzeniu poszczególnych ludzi, wykorzystując sporządzony zapis
- porównuje poznane opowieści o powstaniu człowieka
- - podręcznik: Sat-Okh Powstanie człowieka
       (s. 139)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3.


Określenia rzeczownika w zdaniu.
1
- wyjaśnia pojęcia: związek wyrazowy (współrzędny, pod­rzędny), podmiot, orzeczenie, określenia, związek główny, związki poboczne, grupa podmiotu, grupa orzeczenia
 - wypisuje (wskazuje, podkreśla) określenia rzeczowni-
   ­ków w zdaniu
- pyta o wyróżnione określenia
- wyjaśnia na podstawie przykładów, co oznaczają i jakimi częściami mowy mogą być wyrażone określenia rzeczowników w zdaniu
 - zastępuje określenia wyrażone rzeczownikiem określe­niami wyrażonymi innymi częściami mowy
- zastępuje potoczne określenia rzeczowników określe­niami poprawnymi, staranniej dobranymi
 - opisuje indiańską koszulę, wykorzystując podane infor­macje, ilustrację i plan
- podręcznik: s. 147
- zeszyt ćwiczeń:
   225-230
 
Określenia czasownika w zdaniu.
1
- wypisuje (wskazuje, podkreśla) określenia czasownika
   w zdaniu
 - pyta o wyróżnione określenia
 - wyjaśnia na podstawie przykładów, o czym informują
    i jakimi częściami mowy mogą być wyrażone określenia czasowników w zdaniu
- dopisuje określenia do czasowników w roli orzeczenia
- rozwija zdania za pomocą dowolnych określeń
- wyjaśnia, kiedy rzeczowniki pełnią funkcję określeń czasowników, a kiedy rzeczowników
- podręcznik: s. 151
- zeszyt ćwiczeń: 231-240
 
Opowiadamy
o przygodach Tomka, Romka
 i A’Tomka.
1
- wyjaśnia znaczenie słowa planetarium
[- opowiada o wizycie w planetarium]
- czyta komiks
- wymienia występujących bohaterów
- podręcznik: Henryk Jerzy Chmielewski Ty­tus, Romek i A'Tomek
    (s. 152)
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- opowiada o działaniach podjętych przez bohaterów
   w celu zdobycia sprawności astronoma
- redaguje plan wydarzeń
- opracowuje horoskop dla wybranego znaku zodiaku
 
 
O sztuce tworze­nia komiksu.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
 - wymienia charakterystyczne cechy komiksu
- wydziela myślnikami dialogi z tekstu
- przekształca fragmenty tekstu na dialogi
- wpisuje w dymki dialogi, dorysowuje obrazki, tytułuje komiks
- uzupełnia obrazki wyrazami dźwiękonaśladowczymi
   i znakami interpunkcyjnymi
- analizuje wskazówki dla autora komiksu
- układa komiks związany z zabawnym wydarzeniem
- podręcznik:
 Krzysztof Teodor Toeplitz Sztuka komiksu (s. 157)
- zeszyt ćwiczeń: 82-86
 
Piszemy listy do istot rozumnych z innych planet.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- wymienia na podstawie tekstu sposoby poszukiwania istot rozumnych we wszechświecie
- opowiada o tym, co chciałby pokazać na Ziemi istotom rozumnym z innej planety
- wymienia zasady dotyczące pisania listów
- redaguje w grupie list do istot rozumnych z innej planety
- redaguje list do kolegi przebywającego w sanatorium
- podręcznik: W poszu­kiwaniu rozumnych istot we wszechświecie (s. 159) - zeszyt ćwiczeń: 37
 
Pytania o począ­tek - piszemy sprawdzian.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- szuka w tekście potrzebnych informacji
- określa funkcje tekstu popularnonaukowego
- - zeszyt ćwiczeń: Sprawdzian kontrolny
       nr 3, s. 167-170
 


 
 
- odróżnia nazwy własne od nazw pospolitych
- oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia
- rozwija zdania, dopisując określenia
- wypisuje ze zdań rzeczowniki i czasowniki z określe­niami
- uzupełnia komiks: dialogami, zapisem myśli bohate­rów, wyrazami dźwiękonaśladowczymi, informacjami
 o upływie czasu
 
 
Omówienie
i poprawa spraw­dzianu.
1
- porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na spraw­dzianie z wzorcowymi rozwiązaniami
- poprawia błędy popełnione podczas uzupełniania komiksu
- - poprawione i ocenio­ne sprawdziany
 
Pieśń o stawie
Przygotowujemy się do opisu po­staci Heraklesa.
2
- słucha czytania nauczyciela
- opowiada o przygodach Heraklesa
- podkreśla w tekście informacje dotyczące bohatera
- uzupełnia tabelkę informacjami o Heraklesie
- gromadzi dodatkowe informacje na temat bohatera
   z dostępnych encyklopedii, słowników - rozwija myśl zawartą w łacińskim przysłowiu Nawet Herkules nie poradzi przeciw wielu
 - opisuje Heraklesa zgodnie z podanymi wskazówkami
- podręcznik: Jadwiga Żylińska Opowieść
   o Heraklesie (s. 163)
- dostępne encyklope­die, słowniki kultury antycznej
 
Jaki jest? Opi­sujemy wygląd
i charakter osoby.
1
- zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym opisu twarzy
- zapisuje przymiotniki określające jego twarz
- opisuje swoją twarz, wykorzystując zgromadzone słownictwo
- rysuje portret na podstawie określeń
- wyjaśnia sens podanych związków wyrazowych i zdań
- opisuje wybraną postać z dowolnej książki lub filmu, uwzględniając wygląd i cechy charakteru tej postaci
- zeszyt ćwiczeń: 75-81
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Skąd wziął się
w języku polskim związek frazeo­logiczny koń trojański?
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- podaje przyczyny wybuchu wojny trojańskiej
- określa czas i miejsce wydarzeń
- opowiada o podstępie Odyseusza i jego skutkach dla Troi
- przyporządkowuje frazeologizmowi koń trojański odpowiednie znaczenie
- redaguje notatkę będącą odpowiedzią na pytanie zawarte w temacie lekcji
- wchodzi w rolę bohatera, biorąc udział w scence pantomimicznej
- podręcznik: Stanisław Srokowski Koń trojań­ski (s. 168)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki frazeolo­giczne.
Co już wiemy
o rzeczowniku?
1
- rozpoznaje rzeczownik na podstawie znaczenia i pytań
- odmienia rzeczowniki przez liczby i przypadki
- określa rodzaj rzeczownika
- dzieli rzeczowniki ze względu na znaczenie (osobowe, nieosobowe; żywotne, nieżywotne; własne, pospolite)
- oddziela temat od końcówki
- uzupełnia zdania odpowiednimi formami rzeczowni­ków
- podręcznik: s. 171
- zeszyt ćwiczeń:
   117-130
 
Tematy oboczne w odmianie rze­czownika.
1
- oddziela temat od końcówki
- rozpoznaje różne postacie tematu tego samego rze­czownika jako tematy oboczne
 - rozpoznaje zmieniające się głoski jako głoski oboczne
 - wypisuje (podkreśla) wymieniające się głoski
   w tema­tach
- podkreśla w rzeczownikach e ruchome
- podręcznik: s. 173
- zeszyt ćwiczeń:
   131-137
 
Przedstawiamy przygody Ody-seusza w formie komiksu.
2
- wymienia występujących bohaterów
- wskazuje głównego bohatera
- określa czas i miejsce wydarzeń
- redaguje plan wydarzeń
- opowiada o przygodach bohatera
- tworzy komiks na podstawie gotowego materiału ilustracyjnego
- słucha nagrania
- opowiada o najciekawszej przygodzie bohatera
- podręcznik: Jan Parandowski Przygody Odyseusza (s. 176)
- płyta CD
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, odtwarzacz CD, szary papier, klej, nożyczki.


-ji, -i czy -h? O pi­sowni D., C. i Ms. rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ja, -ia.
1
- zna i stosuje zasady ortograficzne dotyczące pisowni D., C.
   i Ms. rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończo­nych na -ja, -ia - uzupełnia zdania odpowiednią formą rzeczownika
- układa zdania, używając form D., C. lub Ms. podanych rzeczowników
- podręcznik: s. 180, 198-199
- zeszyt ćwiczeń:
   369-373
 
Do kogo zwraca się podmiot mó­wiący w wierszu Leopolda Staffa Odys?
1
- wymienia znane informacje na temat Odyseusza
- słucha nagrania wiersza
- określa adresata wypowiedzi podmiotu mówiącego
- cytuje słowa zawierające najważniejszą myśl utworu, uzasadniając wybór
- odczytuje rymujące się wyrazy
- określa związek treści utworu z jego budową
- rozróżnia ze względu na budowę wiersze stroficzne i ciągłe
 - dzieli wiersz na strofy
- podaje przykłady wierszy stroficznych i ciągłych
- określa funkcje afisza i plakatu teatralnego
- wyjaśnia, do jakiego motywu z tekstu „Odysei" nawią­zuje plakat
- podręcznik: Leopold StaffOdys(s. 182) - zeszyt ćwiczeń: 285-286 - płyta CD
 
„Zastał Polskę drewnianą,
a zostawił mu­rowaną", czyli
o dokonaniach Kazimierza Wiel­kiego.
1
- prezentuje informacje na temat dokonań Kazimierza Wielkiego
- słucha czytania nauczyciela
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o działalności Kazimierza Wielkiego
- wyjaśnia powiedzenie o królu, cytując fragmenty tekstu
- gra w Pokera kryterialnego, dokonując podziału dokonań, osiągnięć króla na pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne
- wyjaśnia, dlaczego potomni nadali królowi przydomek „Wielki”
- opowiada o tym, jak współcześni Polacy czczą pamięć o ostatnim władcy z rodu Piastów
- podręcznik:
 Kazimierz Wielki król Polski funduje w Kra­kowie Studium Po­wszechne, Jak rządził Kazimierz królestwem i narodem (s. 184)
Potrzebne materiały: portret króla Kazimie­rza Wielkiego, ksero załączników nr 1, 2 (należy przygotować karty do gry).


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Przygotowujemy klasową insceni­zację na podsta­wie poznanego utworu.
2
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o przebiegu wydarzeń
- uzasadnia trafność przydomka Król Chłopów w odnie­sieniu do Kazimierza Wielkiego
- przygotowuje w grupie inscenizację poznanego utworu:
- pisze scenariusz
- wyznacza role
- projektuje rekwizyty, dekoracje, kostiumy
- - podręcznik: Cecylia Niewiadomska Kazi­mierz Wielki kumem
      (s. 186)
Uwaga: najlepiej by było, gdyby klasa pra­cowała nad inscenizacją w trzech grupach.
Wykonujemy plakat do klaso­wej inscenizacji utworu Kazimierz Wielki kumem.
1
- odczytuje scenariusz
- informuje o obsadzie ról
- przedstawia projekty rekwizytów, dekoracji, kostiumów
- projektuje, a następnie wykonuje plakat do przedstawienia
- redaguje tekst zaproszenia
- wykonuje blankiet zaproszenia
- podręcznik:
 Cecylia Niewiadom­ska Kazimierz Wielki kumem (s. 186)
- zeszyt ćwiczeń: 47-52
Potrzebne materiały: dostępne plakaty tea­tralne, ksero załącznika nr 1, duże arkusze brystolu, materiały plastyczne (np. kredki, farby).
O najsłynniejszym rycerzu średnio­wiecza - Zawiszy Czarnym z Gar-bowa.
2
- określa wiek, w którym żył i działał Zawisza Czarny
- słucha wzorcowego czytania
- czyta głośno
- określa tematykę wiersza
- wymienia i zapisuje cechy charakteru oraz umiejętności Zawiszy Czarnego
- wyjaśnia, dlaczego postać rycerza przeszła do legendy
- wyjaśnia znaczenie powiedzenia polegać na kimś jak na Zawiszy
- opowiada o pasowaniu Zawiszy na rycerza
- uczestniczy w scence pt. Pasowanie Zawiszy Czarnego na rycerza
- - podręcznik: Jan Ursyn Niemcewicz
      Zawisza Czarny (s. 188)
Potrzebne materiały: reprodukcja portretu Zawiszy Czarnego, oś czasu, ksero załączni­ków nr 1, 2, materiały plastyczne do wykona­nia rekwizytów.
Czy wybrałbym się w rejs żaglow­cem Zawisza Czarny?
1
- słucha nagrania piosenki
- czyta cicho ze zrozumieniem
- odczytuje znaczenia wyrazów: grot, ref ze słownika wyrazów obcych
- nazywa uczucia wyrażone w pieśni
- cytuje fragmenty tekstu
- opowiada oprzygodach, jakie można przeżyć w czasie rejsu
- bierze udział w debacie, zapisując swój głos
- podręcznik: Maria Waldowa Pod żaglami „Zawiszy" (s. 190)
- płyta CD
Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, słowniki wyrazów obcych, kartki samoprzylepne.


Co powinniśmy wiedzieć o przy-imku i wyrażeniu przyimkowym.
1
- rozpoznaje przyimek jako nieodmienną i niesamo­dzielną część mowy tworzącą z rzeczownikiem wyraże­nie przyimkowe
- podkreśla w tekście przyimki
- uzupełnia zdania (wyrażenia) odpowiednimi przyimkami, wyrażeniami przyimkowymi
- wymienia najczęściej używane przyimki
- odróżnia wyrażenia przyimkowe oznaczające stosunki przestrzenne od wyrażeń przyimkowych oznaczających stosunki czasowe
- redaguje krótką informację z użyciem wyrażeń przyim­kowych
- opisuje drogę z domu do szkoły/ drogę indiańskiego podróżnika, wykorzystując przyimki
- podręcznik: s. 192
- zeszyt ćwiczeń:
   153-158
 
O pisowni
przyimków.
1
- zna i stosuje zasady dotyczące pisowni przyimków
   z innymi częściami mowy
- tworzy przyimki poprzez połączenie innych przyimków, pamiętając o ich łącznej pisowni
- zapamiętuje pisownię kilkunastu wyrażeń przyimko­wych o trudnej pisowni
- uzupełnia zdania wybranymi przyimkami
- stosuje w zdaniach podane wyrażenia przyimkowe
- podręcznik: s. 193
- zeszyt ćwiczeń: 384-388
 
Zabawa w teatr, czyli prezentuje­my inscenizacje utworu Kazimierz Wielki kumem.
1
- przygotowuje scenę do występu
- wchodzi w rolę bohatera, biorąc udział
   w przedstawie­niu
- ocenia występy rówieśników, uzasadniając wypowiedź
- wylicza podstawowe środki wyrazu sztuki teatralnej
- podręcznik: Cecylia Niewiadomska
   Kazi­mierz Wielki kumem (s. 186)
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Układamy plan uroczystości krakowskich z 1820 roku.
1
- czyta głośno tekst wiersza
- odszukuje na osi czasu wydarzenie historyczne, do któ­rego nawiązuje utwór
- porównuje sposób przedstawienia Tadeusza Kościuszki na pomniku i na obrazie
- określa rytm wiersza
- czyta cicho ze zrozumieniem
- cytuje fragmenty tekstu mówiące o tym, jakim pomni­kiem uczczono pamięć Kościuszki i kto go wykonał
- redaguje w punktach plan uroczystości krakowskich
   z 1820 roku
- - podręcznik: Artur Oppman Abecadło wolnych dzieci: Kk
       (s. 197),
       Maria Dąbrowska Kościuszce (s. 198)
 
Redagujemy notatkę biogra­ficzną.
1
- rozumie znaczenie pojęć: biografia, notatka biograficzna
 - wyjaśnia, kiedy możliwe jest sporządzenie biografii jakiejś osoby
- wskazuje właściwe źródło informacji
- pisze na podstawie podanych tekstów krótką notkę biograficzną Ignacego Krasickiego
- gromadzi podstawowe informacje potrzebne do sporzą­dzenia notatki biograficznej o Tadeuszu Kościuszce
- korzysta z dostępnych źródeł informacji
- redaguje notatkę biograficzną dotyczącą Tadeusza Kościuszki
- podręcznik: s. 201
- zeszyt ćwiczeń: 94-95
- dostępne encyklo­pedie, leksykony, kompendia wiedzy
 
W muzeum pamiątek spod Racławic.
2
- słucha czytania nauczyciela
- czyta głośno
- wyjaśnia, czym jest Panorama Racławicka i gdzie się znajduje
- ogląda zdjęcia Panoramy Racławickiej
- wymienia twórców obrazu
- wyjaśnia, jakie wydarzenie historyczne miało upamiętnić odsłonięcie panoramy
- podaje informacje na temat kolejnych udostępnień panoramy
- podaje wiadomości na temat bitwy pod Racławicami
- prezentuje zgromadzony materiał ilustracyjny
- wykonuje eksponaty muzealne
- redaguje wypowiedzi związane z wykonanymi eksponatami
- występuje w roli przewodnika muzealnego
- - podręcznik: Panorama Racławicka (s. 201)
Ochotnicy przygotowują wypowiedź na temat bitwy pod Racławica­mi. Wszyscy przynoszą materiały potrzebne


 
 
 
 
do wykonania ekspo­natów muzealnych. Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, dostępny materiał ilu­stracyjny o Panoramie Racławickiej, słowniki języka polskiego.
Co wiemy
o głównym bohaterze pieśni
i przedstawionych dokumentach historycznych?
1
- słucha nagrania wiersza
- słucha czytania nauczyciela
- podaje informacje na temat głównego bohatera pieśni
 i przedstawionych dokumentach historycznych
- korzysta z dostępnych źródeł informacji
- nazywa święto narodowe, z którym mają związek fakty ujęte w dokumentach
- wymienia charakterystyczne cechy języka rozkazów
   i przemówień kierowanych do żołnierzy
- redaguje w grupie rozkaz do drużyny harcerskiej
 w związku ze świętem państwowym
- wygłasza zredagowany rozkaz
- podręcznik: Wacław Kostek-Biernacki
   Pieśń o wodzu miłym
 (s. 203), Dokumenty z lat 1914-1918 (s. 203)
 - płyta CD
- dostępne encyklo­pedie, leksykony, kompendia wiedzy
 
Pieśń o sławie -piszemy spraw­dzian.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- szuka w tekście potrzebnych informacji
- oblicza rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo­ści
- cytuje fragment będący refrenem
- określa budowę wiersza
- łączy w pary nazwy przeciwstawnych cech charakteru
- tworzy poprawne formy rzeczowników rodzaju żeńskie­go zakończonych w mianowniku na -ja, -ia
 - oddziela temat od końcówki
- - zeszyt ćwiczeń: Sprawdzian kontrolny
       nr 4, s. 171-175
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- dopisuje nazwy przypadków
- podkreśla głoski oboczne
- dopisuje wyrazy z e ruchomym
- przyporządkowuje związkom frazeologicznym odpo­wiednie znaczenia
- tworzy poprawne wyrażenia przyimkowe
- układa zdania mające związek z reprodukcją obrazu, wykorzystując utworzone wyrażenia przyimkowe
 
 
Omówienie
i poprawa spraw­dzianu.
1
- porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na spraw­dzianie z wzorcowymi rozwiązaniami
- poprawia błędy popełnione w zdaniach dotyczących reprodukcji obrazu Wojciecha Kossaka
- - poprawione i ocenio­ne sprawdziany
 
Echo znad Wisły
Do jakiej tatrzań­skiej legendy nawiązuje wiersz Marii Konopnickiej Tam, w moim kraju?
1
- słucha informacji na temat czasów, kiedy Polska była pod zaborami
- ogląda mapę
- słucha czytania nauczyciela
- czyta głośno
- wskazuje na związek wiersza z legendą o śpiących rycerzach
- wyjaśnia sens ostatniej zwrotki wiersza
- opowiada o wrażeniach po obejrzeniu obrazu Leona Wyczółkowskiego Rycerz wśród kwiatów
- wyjaśnia, jakie przesłanie chcieli przekazać twórcy
- odczytuje porównania literackie zawarte w wierszu
- podaje przykłady porównań, którymi posługuje się na co dzień
- podręcznik: Maria Konopnicka Tam,
    w moim kraju (s. 206),
   Kazimierz Przerwa-
   -Tetmajer Śpiący ryce­rze
   (s. 214)
- zeszyt ćwiczeń: 304-307
- mapa: Polska w okresie rozbiorów
 


 
 
- wyjaśnia znaczenie podanych zwrotów porównawczych
- dopisuje brakujące elementy porównań
- układa hasło reklamujące Polskę
 
 
Jak powstała pierwsza stolica Polski? - na pod­stawie legendy
O Lechu i białym orle.
1
- odczytuje z encyklopedii informacje na temat Gniezna
- czyta cicho ze zrozumieniem
- wyjaśnia pochodzenie godła i nazwy pierwszej stolicy Polski
- wypowiada się na temat zmian w wizerunku godła
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej, tworząc spójną notatkę
- uzasadnia, że czytany tekst jest legendą
- - podręcznik: Marian Orłoń O Lechu i bia­łym orle,
      „Wizytówka Polski"
       (s. 208)
Potrzebne materiały: ksero załącznika nr 1, mapa fizyczna Polski, dostępne encyklope­die, różne publikacje (albumy) przedstawia­jące ciekawe miejsca w Polsce.
Czymożna prze­słać pozdrowienia swojej miejsco­wości?
1
- redaguje notatkę graficzną będącą zapisem rozmowy na temat przesyłania pozdrowień
- słucha wzorcowego czytania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- wyjaśnia, do kogo zwraca się postać mówiąca i o co prosi
- wylicza adresatów pozdrowień
- podkreśla w tekście epitety
- ustnie opisuje górski krajobraz zawarty w wierszu
- nazywa uczucia postaci mówiącej
- redaguje tekst pozdrowień do swojej miejscowości (najbliższej okolicy)
- adresuje kartkę pocztową
- - podręcznik: Kazimierz Przerwa-Tetmajer Pozdrowienie (s. 212)
 
O poprawnym akcentowaniu wyrazów.
1
- wyjaśnia pojęcie: akcent wyrazowy
 - słucha nagrania Jak poprawnie akcentować wyrazy?
 - wymienia zasady dotyczące właściwego akcentowania wyrazów w języku polskim
- tworzy nowy wyraz przez dodanie sylab/y/
- dzieli wyrazy na sylaby i głoski
- wykorzystując podział na sylaby, przenosi wyrazy do następnego wersu
- podkreśla sylaby akcentowane
- akcentuje poprawnie wyrazy
- podręcznik: s. 212
- zeszyt ćwiczeń:
265-276
- płyta CD Jak po­prawnie akcentować wyrazy?
 
Gwarą podha­lańską o śpiących rycerzach.
1
- rozwiązuje krzyżówkę
- wyjaśnia znaczenie słowa gwara, korzystając ze słownika języka polskiego
- słucha nagrania legendy
-pokazuje na mapie Kościelisko i Giewont
- opowiada o śpiących rycerzach
- streszcza tekst
- podkreśla w tekście wyrazy zaczerpnięte z gwary podhalańskiej
- objaśnia znaczenia podkreślonych wyrazów
- wypowiada się na temat trudności w odbiorze tekstu napisanego gwarą
- podaje przykłady wyrazów z gwary używanych w regionie
- redaguje kartkę (zapis, ilustracja) do Słowniczka gwary uczniowskiej
-  - podręcznik: Kazimierz Przerwa-Tetmajer Śpiący ryce­rze (s. 214)
- płyta CD
Potrzebne materiały: słowniki języka polskie­go, ksero załącznika nr 1, odtwarzacz CD,


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Jaki związek
z herbem Warsza­wy ma poznana legenda?
2
- podaje informacje na temat stolicy
- słucha czytania nauczyciela
- czyta głośno
- określa czas i miejsce wydarzeń
- cytuje odpowiedni fragment tekstu
- wymienia występujących bohaterów
- odczytuje informacje na temat wyobrażeń literackich
- wymienia wyobrażenia realistyczne i fantastyczne występujące w legendzie
- opowiada legendę o powstaniu Warszawy
- redaguje opis herbu na podstawie podanego planu
- - podręcznik: Ewa Szelburg-Zarembina Warszawa, stolica Polski (s. 216)
Potrzebne materiały: mapa Polski, dostępny materiał ilustracyj­ny o Warszawie (np. widokówki, zdjęcia, albumy), encyklopedie, ksero załączników nr 1, kredki.
Prezentujemy legendy związane
z naszą najbliższą okolicą.
1
- czyta komiks
- opowiada legendę wymyśloną przez Tytusa
- czyta wiersz Artura Oppmana
- podaje informacje na temat syren
- wskazuje na związek wiersza z legendą Artura Oppmana
- opowiada treść legendy „Syrena"
- opowiada przygotowaną legendę związaną z najbliższą okolicą
- redaguje legendę o powstaniu...
- podręcznik: Henryk Jerzy Chmielewski Ty­tus, Romek i A'Tomek
   (s. 220), Artur Oppman Legendy warszaw­skie
    (s. 223)
- zeszyt ćwiczeń: 89
Ochotnicy przygotowują opowiadanie legendy związanej z najbliższym regionem.
Co już wiemy
o przymiotniku?
1
- rozpoznaje (wskazuje, podkreśla) przymiotnik na pod­stawie znaczenia i pytań
- odmienia przymiotnik przez liczby i przypadki
- określa rodzaj przymiotnika
- dopisuje przymiotniki do podanych rzeczowników
- uzupełnia zdania odpowiednimi formami przymiot­nika
- podręcznik: s. 225 - zeszyt ćwiczeń: 138-146
 


W jaki sposób stopniują się przymiotniki?
1
- wymienia stopnie i rodzaje stopniowania przymiotnika
- stopniuje przymiotniki
- wskazuje przymiotniki stopniujące się wyłącznie opisowo
- podkreśla przymiotniki, które się nie stopniują
- układa zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym
 i najwyższym
- wpisuje odpowiednie formy przymiotników
- zapisuje poprawnie zakończenia przymiotników
   w stopniu wyższym i najwyższym
- - podręcznik: s. 226, - zeszyt ćwiczeń:
      147-152
 
Wielkanocna radość wśród ćwierkania i świergotania.
1
- słucha nagrania wiersza
- określa tematykę utworu
- wyjaśnia sens słów: Nie będziemy się bać nigdy niczego, bo jest po życiu życie
- zapisuje wyrazy związane ze świętami występujące w wierszu
- opowiada o uczuciach wywoływanych przez Wielkanoc
- tytułuje kolejne zwrotki
- wyjaśnia znaczenie słowa alleluja, korzystając ze słownika języka polskiego
- podręcznik: Konstanty Ildefons Gałczyński Wróbla Wielkanoc (s. 230)
- płyta CD [Kartki
   z kalendarza]
Zajęcia powinny być re­alizowane przed feriami świątecznymi. Potrzebne materiały: odtwarzacz CD, słowniki ortogra­ficzne, słowniki języka polskiego, materiały pla­styczne do wykonania pisanki.
W jaki sposób Barbarka poko­nała bazyliszka?
1
- czyta tekst z podziałem na role
- opowiada o sytuacji ukazanej w wierszu
- wyjaśnia znaczenie frazeologizmu podanego w zakoń­czeniu wiersza
- wpisuje nazwy postaci fantastycznych
- dopisuje przymiotniki charakterystyczne dla nazwanych postaci
- koloruje pola z przymiotnikami pasującymi do obrazu syreny
- dopisuje określenia oceniające postaci pod względem wyglądu i charakteru
- opisuje wybraną postać fantastyczną zgodnie z poda­nym planem
- podręcznik: Tadeusz Kubiak Bazyliszek
   i Barbarka (s. 231)
 - zeszyt ćwiczeń: 71-74
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Śladami Lutka -bohatera pozna­nej legendy.
2
- czyta cicho ze zrozumieniem
- wymienia występujących bohaterów
- określa czas i miejsce wydarzeń
- zaznacza na mapie Warszawy drogę, jaką odbył bohater z domu do lochów zamku
- redaguje plan wydarzeń
- opowiada o przygodach bohatera na podstawie planu
- wypowiada się na temat wymowy zakończenia utworu
- czyta informacje na temat cech gatunkowych baśni
 i legendy
- wymienia elementy upodabniające poznaną legendę
 do baśni
- wymienia elementy różniące poznaną legendę od baśni
- - podręcznik: Artur Oppman Złota kaczka (s. 234)
 
Zabawa w teatr, czyli przygotowu­jemy przedstawie­nie kukiełkowe na podstawie Pani Twardowskiej Ada­ma Mickiewicza.
3
- słucha nagrania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- podkreśla wyrazy, których znaczenia nie rozumie
- wyjaśnia znaczenia niezrozumiałych wyrazów
- określa czas i miejsce wydarzeń
- wypisuje postacie występujące w utworze, dzieląc je na prawdopodobne i nieprawdopodobne
- redaguje plan wydarzeń
- prezentuje zredagowany plan
- podkreśla punkty planu, w których przedstawione są wydarzenia fantastyczne, nieprawdopodobne
- przygotowuje wspólnie z rówieśnikami przedstawienie kukiełkowe
- bierze udział w przedstawieniu kukiełkowym
- odwołując się do tekstu, uzasadnia, że poznany utwór jest balladą
- podręcznik: Adam Mickiewicz Pani Twardowska (s. 241)
- płyta CD
Realizacja tematu wy­maga trzech jednostek lekcyjnych, które należy tak podzielić, aby przed prezentacją uczniowie mogli w domu nauczyć się czytać. Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, odtwarzacz CD, brystol, klej, nożyczki, kijki do osadzenia kukiełek, zasłony, stojaki do wy­konania sceny.


Co już wiemy o czasowniku?
1
- rozpoznaje (wskazuje, podkreśla) czasownik jako od­mienną część mowy oznaczającą czynności lub stany
- odmienia czasownik przez liczby i osoby w czasie prze­szłym, teraźniejszym i przyszłym
- określa rodzaj czasownika
- rozpoznaje bezokolicznik jako nieosobową formę czasownika
- określa osobę, liczbę, czas i rodzaj czasownika
- układa zdania z podaną formą czasownika
- uzupełnia podane zdania poprawnymi formami czasu przeszłego czasownika
- podręcznik: s. 247
- zeszyt ćwiczeń:    159-167
 
Oznajmiam, przypuszczam, rozkazuję, czyli
o trybach czasow­nika.
1
- wyróżnia tryby czasownika
- określa tryb czasownika
- przekształca zdania wyrażające rozkaz na zdania wyra­żające prośbę lub życzenie
- akcentuje poprawnie formy trybu przypuszczającego
- zna i stosuje zasadę dotyczącą łącznej i rozłącznej pisowni cząstki „by"
- podręcznik: s. 248
- zeszyt ćwiczeń: 168-172, 381-383
 
W roli sprawo­zdawców.
1
- wymienia legendy, do których nawiązują miejsca, obiekty i nazwy przedstawione na zdjęciach
- czyta przykładowe sprawozdanie
- sprawdza, czy przykładowe sprawozdanie spełnia wy­mogi zawarte w 10 wskazówkach dla sprawozdawcy
- redaguje plan wydarzeń przedstawionych w przykłado­wym sprawozdaniu
- podręcznik: s. 252
- zeszyt ćwiczeń: 90-93
Zajęcia powinny być poprzedzone wyciecz­ką, np. do pobliskiego muzeum.


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- skreśla określenia, które nie odnoszą się do poprawne­go sprawozdania
- sprawdza, czy w sprawozdaniu z wycieczki do Żelazo­wej Woli zawarte są odpowiedzi na podane pytania
- pisze sprawozdanie [według ćwiczenia 93.]
 
 
O postawach młodych Polaków wyrażających szacunek do ojczyzny. Nasze rozważania zainspirowane wierszem Tadeu­sza Różewicza.
2
- wyjaśnia znaczenie słowa ojczyzna
- słucha wzorcowego czytania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- uzupełnia tabelę słownictwem z wiersza
- wyjaśnia na podstawie uzupełnionej tabeli, czym jest dla postaci mówiącej ojczyzna
- wyjaśnia sens przenośni:
ojczyzna się śmieje; ojczyzna rośnie, krwawi, boli
- opowiada o uczuciach postaci mówiącej zawartych w zakończeniu wiersza
- wypowiada się na temat postaw, zachowań młodych ludzi wyrażających szacunek, przywiązanie do ojczyzny
- współtworzy plakat będący zapisem rozważań prowadzonych w grupie nad przedstawionym zagadnieniem
- - podręcznik: Tadeusz Różewicz Oblicze ojczyzny (s. 256)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3, arkusze szarego papieru, paski papieru
w czterech kolorach, pisaki, klej, słowniki języka polskiego.
Czy warto uczyć się języka polskie­go?
1
- czyta głośno (wyraźnie, wyraziście)
- określa charakter utworu
- określa adresata wypowiedzi
- odczytuje fragmenty piosenki, nawiązujące do innych znanych wierszy i pieśni
- wyjaśnia symboliczne znaczenie wyrazu lutnia
 - czyta w określonym rytmie polskie „łamańce językowe"
- zabiera glos w dyskusji na temat: Czy warto uczyć się języka polskiego ?
 - ocenia inicjatywę ogłoszenia „Roku Języka Polskiego"
- wymyśla hasło zachęcające do nauki języka polskiego
- - podręcznik: Agnieszka Osiecka
    Ucz się polskiego
     (s. 257), Uchwała Senatu RP w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego (s. 261)
 


Echo znad Wisty - piszemy spraw­dzian.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- szuka w tekście potrzebnych informacji
- wymienia cechy pięknej polszczyzny
- podkreśla fragment uchwały, w którym jest mowa
   o różnych odmianach języka polskiego
- podaje argumenty, które wpłynęły na decyzję Senatu RP o ustanowieniu roku 2006 Rokiem Języka Polskiego
- wyjaśnia, dlaczego po wejściu do Unii Europejskiej „troska o polszczyznę nabrała nowego wymiaru"
- zaznacza wypowiedzenie niebędące „łamańcem języko­wym"
- przyporządkowuje tytułom utworów nazwy gatunków
- wpisuje brakujące formy przymiotników i nazwy stopni
- określa rodzaj stopniowania
- zapisuje podane przymiotniki w stopniu wyższym
- tworzy formy trybów od podanych czasowników
- nazywa tryb czasownika
- zeszyt ćwiczeń: Spraw­dzian kontrolny nr 5,
     s. 176-178
 
Omówienie i poprawa spraw­dzianu.
1
- porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane, zapisane) na sprawdzianie z wzorcowymi rozwiązaniami
- poprawione i ocenio­ne sprawdziany
 
Dźwięki i obrazy
Tworzymy „Deka­log kulturalnego widza teatralnego
i kinowego”.
1
- słucha wzorcowego czytania
- czyta głośno
- opowiada o sytuacji ukazanej w utworze
- określa nastrój, jaki wywołuje u czytelnika wiersz
- wyjaśnia znaczenie słowa dekalog
- opracowuje Dekalog kulturalnego widza teatralnego
- opracowuje Dekalog kulturalnego widza kinowego
- wnioskuje na temat różnic w ubiorze i zachowaniu się w odniesieniu do kina i teatru
- podręcznik:
 Ewa Skarżyńska Teatr
 (s. 264)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki języka polskiego, szary papier, pisaki.
Na czym polegają przedstawienia teatru ulicznego?
1
- słucha czytania nauczyciela
- wyjaśnia, na czym polegają przedstawienia teatru ulicznego
- podręcznik: Mar­ta Dvořák Teatr na szczudłach (s. 265)
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
 
 
- opowiada o zachowaniu się widzów podczas przedsta­wień teatru ulicznego
- ogląda zdjęcia przedstawiające różne rodzaje teatrów
- opowiada o różnych rodzajach teatru: ulicznym, lalko­wym, aktorskim, muzycznym oraz o balecie
- pisze sprawozdanie z wycieczki do teatru
 
 
O jakich ma­rzeniach aktora dowiadujemy się
z wiersza Kon­stantego Ildefon­sa Gałczyńskiego?
1
- opowiada o ulubionym aktorze
- wylicza cechy dobrego aktora
- słucha wzorcowego czytania
- czyta cicho ze zrozumieniem
- podaje informacje na temat postaci mówiącej
- nazywa uczucia, które towarzyszą postaci mówiącej
- wyjaśnia sens tytułu
- opowiada o marzeniach aktora
- wyjaśnia znaczenie słów: chciałby (...) widownię stroić, jak skrzypce się stroi
- cytuje fragment wiersza będący wyjaśnieniem, czym jest sztuka
- wyjaśnia znaczenia słów: garderoba, kurtyna, aplauz, antrakt, sufler, kulisy
- korzysta ze słownika języka polskiego
- korzysta ze słownika wyrazów obcych
- uczestniczy w zabawie „Na scenie”
- - podręcznik: Konstanty Ildefons Gałczyński Rozmowa
      z aktorem (s. 267)
Uczniowie przygoto­wują krótką prezentację swojego ulubionego aktora (wycinki z gazet i czasopism). Potrzeb­ne materiały: ksero załącznika nr 1, słowniki wyrazów bliskoznacz-nych, języka polskiego i wyrazów obcych, kartki do losowania z nazwą pracownika teatru.
Tworzymy listę zasad, którymi powinni się kie­rować słuchający muzyki.
1
- opowiada o ulubionym piosenkarzu lub zespole mu­zycznym
- prezentuje zdjęcia, fragment utworu muzycznego
- uzasadnia, dlaczego słucha danej muzyki
- słucha nagrania utworu
- określa tematykę utworu
- czyta głośno tekst, zaznaczając jego zmienny rytm
- odczytuje pytanie zawarte w wierszu
- wyjaśnia, czym jest muzyka
- sporządza listę zasad, którymi powinni się kierować słuchający muzyki
- podręcznik: Ludwik Jerzy Kern Muzyka
 (s. 268) - płyta CD
Uczniowie przygotowu­ją informacje na temat ulubionego piosenkarza lub zespołu muzycznego (wycinki z gazet i czaso­pism, płyta z utworami).


Jakie motywy „zobaczył" Jerzy Duda-Gracz
w utworach Szo­pena?
1
- słucha audycji radiowej oraz fragmentu nagrania muzyki Szopena
- przytacza fakty z życia Szopena, do których nawiązał malarz
- opowiada o tematyce obrazów, jaką wybrał malarz
- określa rodzaj malarstwa Jerzego Dudy-Gracza
- redaguje opis wybranego obrazu
- maluje ilustrację oddającą nastrój podczas słuchania ulubionej muzyki
- podręcznik: Jerzy Duda-Gracz Chopi­nowi - Duda-Gracz
    (s. 271)
- płyta CD
 
W jaki sposób stopniują się przysłówki?
1
- rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy określającą czasownik, przymiotnik i inny przysłówek
- tworzy przysłówki od przymiotników
- podkreśla w tekście przysłówki utworzone od przymiot­ników
- układa zdania z podanymi przysłówkami, dbając o ich poprawną pisownię
- stopniuje przysłówki
- nazywa rodzaj stopniowania
- pisze opinię na temat koncertu zespołu muzycznego, używając przysłówków w różnych stopniach
- pisze sprawozdanie z rozgrywek sportowych, używając przysłówków w różnych stopniach
- podręcznik: s. 273 - zeszyt ćwiczeń: 173-181, 374-375
 
Pisownia nie z różnymi częścia­mi mowy.
1
- zna i stosuje zasadę dotyczącą pisowni nie z różnymi częściami mowy
- tworzy wyrazy przez dodanie cząstki nie
- uzupełnia tekst cząstką nie, dbając o poprawny zapis
- uzupełnia zdania zaprzeczonymi przysłówkami
 i przymiotnikami
- układa zdania z podanymi wyrazami z cząstką nie
- podręcznik: s. 141, 236-237, 274-275
- zeszyt ćwiczeń: 376-380
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Porównujemy fragment Akade­mii pana Kleksa ze scenariuszem adaptacji radio­wej.
1
- słucha nagrania audycji radiowej
- ocenia wysłuchaną audycję
- porównuje fragment tekstu Akademii pana Kleksa
 ze scenariuszem adaptacji radiowej
- posługuje się pojęciami: adaptacja radiowa, tekst głów-ny, tekst poboczny
 - wyjaśnia, do którego zmysłu odwołuje się przekaz radiowy
- nagrywa słuchowisko radiowe
- podręcznik: Jan Brze-chwa Akademia pana Kleksa (s. 276), Wy­prawa w poszukiwaniu skarbów (s. 277)
- płyta CD
Proponujemy, aby nagranie słuchowi­ska chętni uczniowie realizowali w grupach, w formie projektu.
Głoska a litera.
1
- definiuje głoskę jako najmniejszy dźwięk mowy, a literę jako graficzny znak głoski
- liczy litery i głoski w wyrazie
- zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej
- tworzy wyrazy z podanych liter, zmieniając jedną głoskę
- uzupełnia czarodziejskie kwadraty brakującymi lite­rami
- tworzy wyrazy przez opuszczenie niektórych głosek
- wymienia narządy mowy biorące udział w powstawaniu głosek
- obserwuje ruch narządów mowy podczas wymawiania głosek
- podręcznik: s. 284
- zeszyt ćwiczeń: 241-249
 
Jakie wyróżniamy rodzaje głosek?
1
- wyjaśnia, w jaki sposób powstają głoski dźwięczne
   i bezdźwięczne; głoski ustne i nosowe, spółgłoski twar­de i miękkie
- dopisuje do podanych liter oznaczających głoski dźwięczne ich bezdźwięczne odpowiedniki
- podręcznik: s. 285
- zeszyt ćwiczeń: 250-258
 


 
 
- podkreśla wyrazy, w których występują tylko głoskidźwięczne
- tworzy nowe wyrazy, zastępując głoski bezdźwięczne ich dźwięcznymi odpowiednikami
- tworzy nowe wyrazy, zastępując wyróżnione litery od­powiednimi znakami głosek nosowych
- podaje przykłady wyrazów, w których ę wymienia się na ą
- tworzy nowe wyrazy, zastępując spółgłoski twarde spół­głoskami miękkimi, a miękkie twardymi
 
 
W jaki sposób oznaczamy
w piśmie mięk­kość spółgłosek?
1
- podkreśla litery będące znakami spółgłosek miękkich
- wyjaśnia, w jaki sposób oznaczamy w piśmie miękkość spółgłosek
- omawia funkcje litery i w wyrazach
- dzieli wyrazy na grupy w zależności od funkcji litery i
- dzieli wyrazy na sylaby
- podkreśla wyrazy, w których litera i jest tylko znakiem zmiękczenia
- podkreśla wyrazy, w których i nie tworzy sylaby
- podręcznik: s. 288
- zeszyt ćwiczeń: 259-264
 
O rozbieżności między mową a pismem.
1
- podkreśla znaki głosek, które inaczej się zapisuje niż wymawia
- podaje przykłady wyrazów z rozbieżnością międzymową a pismem
- uzupełnia zdania brakującymi literami
- dopisuje formy wyrazów uzasadniające poprawną pisownię wyrazów z rozbieżnością między mową a pis­mem
- podręcznik: s. 286 - zeszyt ćwiczeń: 362-368
 


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania
Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
O podstawowych różnicach między tekstem litera­ckim, scenariu­szem filmowym
a scenopisem.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem
- opowiada o różnicach między tekstem literackim, sce­nariuszem filmowym i scenopisem
- wymienia rodzaje planów filmowych
- objaśnia różnice między rodzajami planów filmowych
- podaje przykłady adaptacji filmowych znanych utwo­rów literackich
- porównuje scenariusz radiowy ze scenariuszem filmo­wym
- proponuje utwór literacki, na podstawie którego obej­rzałby film
- uzasadnia wybór
- - podręcznik: Kornel Makuszynski Panna
       z mokrą głową (s. 290), Tomasz Piotrowski, Kazimierz Tarnas Fragment scenariusza
          i scenopisu filmowego
         (s. 291, 292)
 
O blaskach
i cieniach pracy aktora na podsta­wie poznanego tekstu.
1
- słucha czytania nauczyciela
- opowiada o plusach i minusach pracy aktora
- wyjaśnia pojęcie postsynchronizacja
 - opowiada o pracy reżysera filmowego i aktorów po zakończeniu zdjęć
- wyjaśnia pojęcie: akcent wyrazowy
 - czyta głośno zdania, akcentując zaznaczone wyrazy
- czyta głośno zdania, akcentując za każdym razem inny wyraz
- podręcznik: Rachel Billington Gwiazdą być (s. 299)
- zeszyt ćwiczeń:
277-279
 
Na czym polega dubbing?
1
- czyta z podziałem na role
- wyjaśnia pojęcie dubbing
 - porównuje dubbing z postsynchronizacja
- opowiada o kłopotach aktora podczas pracy nad dub­bingiem
- bierze udział w scence przedstawiającej aktora podczas pracy nad dubbingiem
- - podręcznik: Znów będę Shrekiem,
      fragment rozmowy
      ze Zbigniewem Za-machowskim (s. 305)
 


 
 
- przegląda repertuar kinowy zamieszczony w internecie
- przyporządkowuje graficznym informacjom odpowied­nie znaczenie
- zabiera głos w dyskusji Dzień Kina - tak czy nie?
 
 
Piszemy spraw­dzian kompeten­cji.
1
- czyta cicho ze zrozumieniem tekst literacki (mit), utwór poetycki, tekst użytkowy
- odczytuje przekaz ikoniczny
- określa sensy przenośne
- określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu
- pisze wypowiedź w formie ogłoszenia z elementami opisu
- redaguje opis dzieła sztuki - obrazu
- posługuje się źródłem informacji
- wskazuje odpowiednie źródło informacji
- - przewodnik dla na­uczyciela: Sprawdzian kompetencji
         po klasie 5
 
Omówienie
i poprawa spraw­dzianu.
1
- porównuje odpowiedzi zaznaczone na sprawdzianie
 z wzorcowymi rozwiązaniami
- poprawia błędy popełnione podczas redagowania
 ogło­szenia i opisu obrazu
- -poprawione i ocenio­ne sprawdziany
 
Propozycja opracowania lektury „W pustyni i w puszczy"
Czy uważnie przeczytaliśmy utwór Henryka Sienkiewicza
W pustyni
 i w puszczy?
1
- rozwiązuje krzyżówkę, wykorzystując przyniesione materiały
- czyta cicho ze zrozumieniem           
- odpowiada pisemnie na postawione pytania
- opowiada o wrażeniach związanych z czytaniem lektury 
- - teksty lektury Hen­ryka Sienkiewicza
       W pustyni i w puszczy
Na lekcję uczniowie przynoszą dostępne materiały na temat H. Sienkiewicza. Potrzebne materiały: ksero załączników
nr 1, 2, 3.


Temat lekcji
Liczba godzin
Wymagania Uczeń:
Materiał nauczania
Uwagi
Elementy świata przedstawione­go w powieści Henryka Sienkie­wicza.
2
- wypisuje bohaterów
- określa czas i miejsce akcji
- porządkuje chronologicznie podane punkty planu
- - teksty lektury Hen­ryka Sienkiewicza
       W pustyni i w puszczy
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3 (pocięty na paski plan wydarzeń), szary papier, pisaki, klej.
Fascynujące przygody Stasia i Nel - opowia­damy najciekaw­sze fragmenty lektury.
1
- wyjaśnia znaczenie słowa fascynujący
 - korzysta ze słownika języka polskiego
- gromadzi wyrazy bliskoznaczne do wyrazu fascynujący
 - korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
- opowiada wybraną przygodę bohaterów utworu
- teksty lektury Hen­ryka Sienkiewicza
   W pustyni i w puszczy
 - słowniki języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych
 
Przygotowuje­my się do opisu postaci Stasia Tarkowskiego - bohatera po­wieści Henryka Sienkiewicza.
2
- rozwiązuje krzyżówkę
- tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników
- gromadzi materiał do opisu postaci Stasia Tarkowskiego według podanych punktów
-   - teksty lektury Hen­ryka Sienkiewicza
       W pustyni i w puszczy
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki języka polskiego.
Egzotyczny świat ludzi i przyrody
w powieści Henryka Sienkie­wicza.
2
- wyjaśnia znaczenia wyrazów: egzotyka, flora, fauna
- zapisuje przykłady egzotycznych roślin i zwierząt
- redaguje kilkuzdaniową wypowiedź na temat przebiegu śpiączki i febry
- redaguje kilkuzdaniową wypowiedź na temat przebiegu burzy piaskowej i pory dżdżystej
- redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat podanych w instrukcji obrzędów, zwyczajów
-  - teksty lektury Henryka Sienkiewicza
       W pusty­ni i w puszczy
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki j. polskie­go, wyrazów obcych, dostępne encyklopedie, leksykony przyrodnicze, atlasy zwierząt, roślin.


Czy utwór Henryka Sienkie­wicza W pustyni
 i w puszczy jest powieścią?
1
- odczytuje cechy powieści
- uzasadnia na podstawie podanych cech, że poznany utwór jest powieścią
- określa rodzaj narracji
- podaje przykłady wątków
- wymienia elementy tworzące wątek główny
- rozróżnia odmiany powieści ze względu na kryterium czasowe
- rozróżnia odmiany powieści ze względu na kryterium tematyczne
- - teksty lektury Hen­ryka Sienkiewicza
      W pustyni i w puszczy
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, 3.
Oglądamy ekra­nizację poznanej powieści Henryka Sienkiewicza. Oglądamy reportaż z planu filmowego Szla­kiem afrykańskiej przygody.
3
- wyjaśnia pojęcia: adaptacja, ekranizacja
- korzysta ze słownika języka polskiego
- ogląda film
- dostrzega walory estetyczne dzieła filmowego
- ogląda reportaż z planu filmowego
- słowniki języka pol­skiego
- płyta CD z filmem
W pustyni i w puszczy
 - płyta CD z reporta­żem Szlakiem afrykań­skiej przygody
 
Tworzymy słow­niczek terminów związanych
z powstawaniem filmu.
1
- przypomina znaczenie pojęć: adaptacja, ekranizacja
- wymienia różnice między utworem literackim a jego wersją filmową
- porządkuje w kolejności alfabetycznej terminy związane z filmem
- wyjaśnia znaczenia podanych pojęć na podstawie dostępnych źródeł informacji
- uzupełnia tabelę słownictwem nazywającym osoby biorące udział przy kolejnych etapach powstawania filmu
-  - podręcznik: Janina Brzechwa Kim jest ten człowiek? (s. 297)
Potrzebne materiały: ksero załączników nr 1, 2, słowniki języka polskiego, dostępne lek­sykony, encyklopedie.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: admin