Portal - Laszki
 
polski Czwartek - 24 maja 2018 Joanny, Zdenka, Zuzanny      "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie
Menu
Historia Szkoły
Szkoła
Kadra pedagogiczna i uczniowie
Rada Rodziców
Dokumenty Szkoły; Uczniowie
Galeria
Pliki
Absolwenci Naszej Szkoły
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE
Tradycja
Księga Gości
E - KARTKI
Wycieczki
Budowa sali gimnastycznej
Z życia wsi i parafii
Realizacja usług PT
Edukacja przeciwpożarowa- spotkanie ze Strażakami z OSP Miekisz Nowy
PRACE UCZNIÓW
Fundacja ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom
Nauka języka angielskiego - PROJEKT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO-KAPITAŁ LUDZKI
SPRAWDZIAN PO KLASIE VI
NADANIE IMIENIA SZKOLE
Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy
Patron Szkoły
NAJLEPSI UCZNIOWIE
KONKURSY
Z wodą za pan brat 2011 i 2017
Z życia Szkoły
Język polski klasa IV
Informatyka klasy IV - VI
PRZYRODA
PRZYRODA
Nauczanie zintegrowane
Język polski klasa VI
Język polski klasa V
Historia - klasa IV
Plan wynikowy z języka polskiego-klasa IV.
 

Liczba
 godzin
Lektura i inne teksty kultury
Sprawność odbioru tekstów kultury
Wymagania
Sprawności komunikacyjne
Wymagania
P
PP
P
PP
Uczeń:
Uczeń:
1
Czego będziemy się uczyć w kl. IV?
Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć, przedmiotowym systemem oceniania. Omówienie zasady kontroli i oceny osiągnięć ucznia.
1
Obraz W. Krzyżanowskiego ,, Pejzaż                        z pociągiem”
T. Kubiak                 ,, Wracamy”
 
,, Czytanie” obrazu.
 
 
 
 
Czytanie utworu, odnalezienie elementu, który łączy obraz i wiersz.
 
-wypowiada się na temat obrazu, wymienia elementy pokazane na obrazie,
 
- wyszukuje                 w tekście elementy łączące obraz                   i wiersz,
 
-wypowiada się na temat obrazu, ujawnia swą opinię, uzasadniając ją,
 
 
- określa ich rolę,
 
 
 
 
 
 
 
Ustna wypowiedź na temat wakacji, praca plastyczna                      z wykorzystaniem pamiątek.
Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu pociąg.
Używanie nazw geograficznych, pospolitych                        i własnych
 
 
 
 
 
 
 
-buduje wypowiedź jednozdaniową na temat przyniesionych pamiątek,
- zna i podaje bliskie skojarzenia do wyrazu pociąg,
-stara się poprawnie zapisać nazwy własne,
 
 
 
 
 
 
- opowiada              w kilku zdaniach                        o swoich wakacjach, starając się zachować poprawność wypowiedzi,
-podaje dalsze skojarzenia do wyrazu pociąg,
 
2
T Kubiak „Wracamy”
Pożegnanie wakacji, przywitanie szkoły. Symboliczne znaczenie pociągu. Środki stylistyczne                i ich znaczenie                   w utworze, osoba mówiąca w wierszu.
- wie, na ile zwrotek dzieli się wiersz,
 
- wyjaśnia, co żegnamy, a co nas wita,
- próbuje znaleźć środki stylistyczne,
 
- wyszukuje środki stylistyczne, potrafi je zinterpretować,
 
 
 
 
Uzupełnianie tabelki, wykorzystanie cytatów z wiersza,
 
 
- przy pomocy nauczyciela uzupełnia tabelkę,
 
 
- samodzielnie uzupełnia tabelkę,  
 
 
1
L. J. Kern „Przed pierwszym dzwonkiem”
 
 
Słuchanie wiersza.
Czytanie wiersza.
Rzeczowniki kojarzące się ze szkołą.
Uosobienie.
Przesłanie utworu.
Refleksja nad własnym zachowaniem w szkole.
 
- słucha czytania wiersza,
- czyta wyznaczoną część wiersza,
- wybiera niektóre wyrazy kojarzące się ze szkołą i wpisuje do grafu,
- dostrzega uosobienie,
- rozumie wymowę wiersza,
- wie, co niewłaściwego czyni swojej szkole,
- z uwagą słucha czytania wiersza,
- z odpowiednią intonacją czyta cały wiersz,
- samodzielnie
wybiera wszystkie wyrazy kojarzące się ze szkołą i tworzy z nich graf,
-wyjaśnia cel użycia uosobienia,
- wyjaśnia wymowę wiersza,
- zastanawia się nad swoimi negatywnymi i pozytywnymi zachowaniami w szkole,
- uświadamia sobie, co może przyrzec swojej szkole,
Nazywanie uczuć szkoły w różnych sytuacjach.
Sformułowanie i zapisanie przyrzeczenia dla swojej szkoły.
 
- wskazuje w tekście niektóre fragmenty mówiące o uczuciach szkoły,
- dobiera kilka rzeczowników nazywających uczucia szkoły w różnych sytuacjach,
- pisze swoje przyrzeczenie w formie zdania pojedynczego,
 
- wskazuje w tekście wszystkie fragmenty mówiące o uczuciach szkoły,
- dobiera nazwy uczuć wyrażone rzeczownikami do różnych sytuacji,
- pisze swoje przyrzeczenie w formie zdania pojedynczego rozwiniętego,
2
J. J. Sempé „Lekcja przyrody”
Wspomnienia z wakacji.
Czytanie opowiadania. Nastrój utworu.
 
- wybiera wyrazy określające nastrój utworu,
- korzysta z atlasu geograficznego pod kierunkiem nauczyciela,
 
- samodzielnie określa nastrój utworu,
- próbuje samodzielnie korzystać z atlasu geograficznego,
- poprawnie wskazuje na mapie wymienione na lekcji miejscowości,
 
Układanie pytań i odpowiedzi na temat treści opowiadania.
Ustne opowiadanie.
Redagowanie pozdrowień z wakacji.
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Uzasadnienie.
Pisownia nazw geograficznych.
- opowiada treść utworu,
 
- układa i zadaje pytania do tekstu,
- krótko odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,
- korzystając z przyniesionych materiałów, redaguje krótkie pozdrowienia z wakacji,
- redaguje krótką wypowiedź pisemną, próbuje uzasadnić swój wybór,
- redaguje kilkuzdaniowe opowiadanie o dowolnej lekcji,
 
 
 
 
- poprawnie odwzorowuje poznawane wyrazy,
- opowiada w 1. osobie treść utworu,
 
 
 
- odpowiada na pytania,
 
 
 
- redaguje pozdrowienia z wakacji,
 
 
 
- redaguje kilkuzdaniową wypowiedź pisemną, uzasadnia wybór,
 
 
- redaguje kilkuzdaniowe opowiadanie, stosując słownictwo określające następstwo czasowe,
- poprawnie zapisuje nazwy geograficzne wymienione podczas lekcji,
1
K. Bagniewska                 ,, Kłopoty                      z imieniem”
Ważny problem dla nastoletniej bohaterki, która nosi takie imię jak dwie koleżanki                 z klasy. Szukanie sposobu, by się imieniem, nazwaniem odróżnić.
 
- ukierunkowany pytaniami opowiada                    o kłopotach Doroty,
-stara się tłumaczyć, na czym polega problem bohaterki,
- znajduje przezwiska,
 
- przedstawia chronologicznie treść opowiadania,
- uzasadnia decyzję bohaterki i ją ocenia,
-określa nastrój opowiadania,
- wyjaśnia różnicę między imieniem                a przezwiskiem,
- rozumie niestosowność używania                              i tworzenia niektórych przezwisk,
Praca w grupie, tworzenie różnych nazw nazywających jedną Dorotę.
 
- tworzy grupę wyrazów nazywających jedną osobę, opierając się głównie na pomysłach                  z opowiadania,
-omawia wyniki pracy w grupie wspomagany pytaniami nauczyciela, pomocą kolegów,
- stara się znaleźć inne sposoby (niż            w op.)odróżnienia nazwaniem jednej Doroty od drugiej,
- omawia wyniki pracy grupy ciekawie                  i samodzielnie,
1
Projektujemy kalendarz naszej klasy.
 
 
 
Notatka.
Posługiwanie się technologią informatyczną.
Wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
- próbuje redagować krótką informację o swoim imieniu,
- poprawnie odwzorowuje poznawane wyrazy,
- pod kierunkiem nauczyciela poszukuje informacji, korzystając z różnych źródeł,
- pod kierunkiem nauczyciela posługuje się technologią informacyjną,
- redaguje kilkuzdaniową notatkę o swoim imieniu,
 
- poprawnie zapisuje nazwy świąt wymienione podczas lekcji,
- porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
2
D. Wawiłow
,,Rozmowa”
Spotkanie człowieka z przyrodą. Analiza wiersza, podział na części. Określenie cech podmiotu lirycznego.
 
-czyta poprawnie wiersz,
-dostrzega związek tytułu z treścią utworu,
-stara się podać informacje                  o osobie mówiącej
w wierszu,
 
- czyta wiersz               z odpowiednią modulacją głosu,
- umie wyjaśnić związek tytułu            z treścią wiersza,
-rozumie                    i wyjaśnia żart językowy,
 
Uzupełnianie schematu odnoszącego się do wiersza
N--------O
 
- korzystając                 z pomocy                                 (pytania naprowadzające) uzupełnia schemat,
 
- samodzielnie uzupełnia schemat,
 
 
J. Brzechwa „Akademia pana Kleksa”
 
Poznajemy narratora i bohaterów powieści Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa”.
Pięć pozostałych tematów do lektury poniżej
na str.
 
Obejrzenie wystawki o Janie Brzechwie i różnych wydań książki „Akademia pana Kleksa”.
 
Słuchanie fragmentu powieści.
Miejsce wydarzeń, narrator i główni bohaterowie powieści.
Powieść baśniowa.
- słucha czytania fragmentu powieści,
- nazywa ulicę, przy której znajduje się Akademia,
- wymienia narratora i bohaterów,
- z uwagą słucha czytania fragmentu powieści,
- nazywa miejsce wydarzeń światem baśniowym (fantastycznym),
- wskazuje narratora będącego
jednocześnie bohaterem powieści,
- odróżnia narrację w 1 osobie od narracji w 3 osobie,
- bohaterów,
- wskazuje elementy fantastyczne,
Opis miejsca wydarzeń.
Charakterystyka bohaterów.
Prezentacja narratora.
- krótko omawia miejsce wydarzeń,
- jednym zdaniem charakteryzuje bohaterów,
- przepisując fragment przedstawiający narratora,
z pomocą nauczyciela zmienia formy czasowników
z 1 osoby na 3 osobę i dopisuje odpowiednie zaimki,
- dokładnie omawia miejsce wydarzeń, używając przymiotników opisowych i oceniających,
- formuje kilkuzdaniową wypowiedź o bohaterach,
- samodzielnie redaguje pisemnie kilkuzdaniową notatkę o narratorze,
1
J. Twardowski „W klasie”
Zachowanie uczniów w klasie.
Czytanie wiersza. Wers.
- głośno czyta wiersz,
 
- wie, czym jest wers,
- wskazuje rzeczowniki,
 
 
- dostrzega ogólny sens wiersza,
- poprawnie czyta wiersz, stosując pauzy,
- wskazuje w wierszu odpowiednie wersy,
- wskazane rzeczowniki porządkuje alfabetycznie,
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Odpowiedzi na pytania.
Rozmowa o pozytywnym i negatywnym zachowaniu na lekcjach.
Argumentowanie.
- układa krótką wypowiedź ustną na temat atmosfery na lekcjach,
 
- krótko odpowiada na pytania,
- wskazuje pozytywne i negatywne zachowania,
- przedstawia bałagan i porządek za pomocą symboli plastycznych,
- układa kilkuzdaniową wypowiedź ustną na temat atmosfery na lekcjach,
- odpowiada na pytania,
 
- wyraża własne sądy i opinie, popierając je argumentami,
 
1
M. Orłoń „Gołębie pana Brożka”
 
 
 
Samodzielne czytanie tekstu.
Wskazanie akapitów.
Rozumienie sensu opowiadania.
Ustalenie kolejności wydarzeń.
Wyodrębnienie w tekście
a)      wspomnień bohatera
b)   listu profesora
- czyta cicho lub na głos tekst,
- dzieli go na akapity,
- rozumie ogólny jego sens,
- wyodrębnia w nim
wspomnienia bohatera z dzieciństwa i list profesora, 
- rozumie czytany cicho tekst,
- rozumie, czemu służy stosowanie akapitów,
- ustala kolejność wydarzeń w utworze,
- rozumie powiązanie retrospekcji z listem,
Przypomnienie treści opowiadania.
Uczucia bohatera wywołane przez retrospekcje.
Niewłaściwe zachowania bohatera w dzieciństwie i ich ocena.
Propozycje prawidłowych zachowań w tych sytuacjach.
Wymowa moralna utworu.
- po długim zastanowieniu się wygłasza zdanie pojedyncze o kolejnym wydarzeniu z opowiadania,
- nazywa uczucia bohatera wywołane wspomnieniami,
- krótko przedstawia niewłaściwe zachowania bohatera w czasach szkolnych,
- proponuje, co chłopiec powinien zrobić,
- szybko wygłasza zdanie pojedyncze rozwinięte lub złożone o kolejnym wydarzeniu z opowiadania,
- nazywa uczucia bohatera wywołane wspomnieniami, stosując przymiotniki oceniające,
- dokładnie przedstawia niewłaściwe zachowania bohatera w czasach szkolnych i ocenia je,
- proponuje, co chłopiec powinien zrobić i powiedzieć,
- formułuje wnioski w postaci wskazówek życiowych dla młodego czytelnika,
1
Obraz L. Wyczółkowskiego ,, Wesołe pacholęta”
 
 
 
 
 
S. Grabowski                 ,, Piosenka                  o wakacjach”
 
 
,, Czytanie” obrazu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzyczny tytuł, czy ma uzasadnienie                    w treści? Budowa wiersza, środki poetyckie. Problem wakacyjnej przyjaźni.
- wyróżnia elementy obrazu,
- nazywa barwy,
- próbuje wyjaśnić tytuł,
 
 
 
 
 
- czyta poprawnie wiersz,
- umie określić    w przedstawionej sytuacji czas, miejsce, postaci,
- znajduje niektóre środki poetyckie,
- omawia elementy obrazu nawiązując do jego tytułu,
- uzasadnia tytuł,
- tłumaczy, jakie malarstwo reprezentuje ten obraz: współczesne, czy historyczne,
 
- uzasadnia tytuł,
- znajduje i nazywa środki poetyckie,
- wyjaśnia zwrot ,,że przyjaźń nie odejdzie jesienną ścieżką”,
- podaje, jaką tematykę rozdziału zapowiada wiersz i obraz,
Przedstawienie                   ,, żywego” obrazu pod tym samym tytułem co dzieło    L. Wyczółkowskiego.
 
 
 
 
Wykonywanie notatki.
- ukierunkowany przez nauczyciela tworzy obraz,
 
 
 
 
 
- tworzy notatkę pod kierunkiem nauczyciela                    (odpowiedź na pytanie                              z tematu),
- wykazuje dużą inwencję przy tworzeniu swego dzieła,
 
 
 
 
 
 
- tworzy notatkę samodzielnie,
 
3
A. Stern ,, O tym, co najpiękniejsze na świecie”
 
Ważny i trudny do oceny problem, co jest najpiękniejsze na świecie. Wyodrębnienie postaci, ich zdania. Próba samodzielnej odpowiedzi na to pytanie, wskazanie, od czego zależy odpowiedź.
 
- czyta poprawnie tekst,
- rozumie treść,
- umie wyodrębnić występujące postaci i ich odpowiedzi na pytanie z tytułu,
 
- umie uzasadnić odpowiedzi postaci na pytanie z tytułu,
- tłumaczy, od czego zależy odpowiedź bohatera,
Uzupełnianie tabelki – ćw.1 s. 65
 
 
 
Tworzenie dialogu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca w grupach nad interpretacją wybranej sytuacji.
 
- potrafi po analizie opowiadania na lekcji uzupełnić tabelkę,
- wie, czym jest dialog,
- wskazuje                 w tekście dialogi,
- potrafi zapisać krótki dialog ( 2-4 wypowiedzi ),
- umie nazwać odczucia postaci w danej sytuacji,
- ukierunkowany pytaniami omawia pracę grupy,
- próbuje krótko uzasadnić swoje zdanie,
- potrafi uzupełnić tabelkę, korzystając                 z cytatów,
 
- tworzy dialog między przyjaciółmi, stara się, by dotyczył tego samego problemu co temat utworu,
- wyciąga wnioski wynikające                 z przedstawionej sytuacji,
- umie w kilku zdaniach uzasadnić swoją odpowiedź na pytanie z tytułu,
 
2
M. E. Letki „Jutro znów pójdę w świat”
Przyjaźń jako wartość.
Czytanie utworu. Narrator. Główny bohater i postaci drugoplanowe.
- dostrzega osobę opowiadającą o postaciach i zdarzeniach w utworze,
- dostrzega głównego bohatera i postaci drugoplanowe,
- wyjaśnia, na czym polegało „przeczekiwanie” Krzyśka,
- próbuje wskazać moment przełomowy w opowiadaniu,
 
 
- wskazuje narratora,
 
 
 
 
 
 
 
 
- podaje przyczyny postawy Krzyśka,
 
 
- wskazuje moment przełomowy w opowiadaniu,
Przedstawianie się.
Układanie pytań i odpowiedzi.
Bogacenie słownictwa związanego z wyrazem przyjaźń.
Przysłowia o przyjaźni.
Argumentowanie.
Dyskusja.
Dialog.
Ustna i pisemna wypowiedź na zadany temat.
- przedstawia swojego przyjaciela,
- układa pytania do tekstu,
- odpowiada na pytania, budując krótkie wypowiedzi jednozdaniowe,
 
 
 
 
- zapisuje cechy prawdziwej przyjaźni,
 
 
 
- zna przysłowia o przyjaźni,
- buduje krótką wypowiedź pisemną na temat prawdziwego przyjaciela,
 
 
 
- bierze udział w grach dramowych,
 
 
 
- wypowiada się na temat postaci utworu,
- ocenia postępowanie bohatera, używając argumentów,
- podejmuje próby dyskutowania,
- układa definicję wyrazu „przyjaciel”,
 
- układa dialog na wskazany temat,
- wyjaśnia sens przysłów o przyjaźni,
- wypowiada się na temat prawdziwego przyjaciela, wykorzystując słownictwo z „Banku przyjacielskich słówek”,
- wchodzi w rolę rzeźbiarza,
1
Kartka z kalendarza: 1 listopada – Wszystkich Świetych
 
D. Wawiłow „Znicze”
 
 
Znaczenie Dnia Wszystkich Świętych dla Polaków.
Słuchanie wiersza.
Nastrój utworu. Obrazy poetyckie
Oddanie hołdu mieszkańcom stolicy poległym w Powstaniu Warszawskim i II wojnie światowej.
Pisownia nazw własnych.
 
- z uwagą słucha wiersza,
- próbuje określić jego nastrój,
- próbuje wyjaśnić łatwiejsze obrazy poetyckie,
- wiąże wiersz z Dniem Wszystkich Świętych i II wojną światową,
- pod kierunkiem nauczyciela pisze
poprawnie nazwy wymagające na początku wielkiej litery,
 
- dokładnie określa nastrój wiersza,
- wyjaśnia wszystkie obrazy poetyckie,
- tłumaczy związek utworu z wydarzeniami historycznymi,
- samodzielnie stosuje w nazwach wielkie litery ze względów uczuciowych i dla wyrażenia szacunku
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Redagowanie notatki.
Bogacenie słownictwa.
Przekład intersemiotyczny - przekazanie treści wiersza za pomocą obrazu.
- krótko odpowiada na pytania,
- z pomocą nauczyciela redaguje zapiski w tabelce,
- rozumie znaczenie wyrażeń „„bohater narodowy”, „heroiczna walka”,
- potrafi namalować
wymagany obrazek,
- udziela kilkuzdaniowych odpowiedzi na pytania,
- samodzielnie redaguje notatki,
`- posługuje się wyrażeniami „bohater narodowy”, „heroiczna walka”,
- świadomie używa odpowiedniej techniki malarskiej dla zobrazowania treści i wymowy wiersza,
2
A. Mickiewicz „Przyjaciele”
Cechy prawdziwej przyjaźni.
Czytanie utworu.
Recytacja z podziałem na role.
Nastrój.
Rym. Zwrotka.
- z uwagą słucha nagrania recytacji wiersza,
- próbuje określić nastrój wiersza,
 
 
- uzupełnia graf wyrażeniami z wiersza na temat przyjaźni,
-kończy zdanie na zadany temat,
- dostrzega morał w utworze,
- wskazuje rymy,
- dostrzega podział na strofy,
- recytuje wiersz z podziałem na role,
 
- wyraża nastrój wiersza za pomocą symboli plastycznych,
- przedstawia sytuację za pomocą „rzeźby”,
 
 
 
- wyjaśnia znaczenie morału,
- wyjaśnia, czym jest rym i strofa,
 
Redagowanie wypowiedzi pisemnej.
Bogacenie słownictwa.
- układa krótką wypowiedź na jeden z podanych tematów dotyczący przyjaźni,
- wymienia cechy prawdziwej przyjaźni,
 
- redaguje wielozdaniową wypowiedź pisemną na jeden z podanych tematów,
1
Oś czasu: Adam Mickiewicz – nasz wieszcz narodowy.
,, Czytanie” ilustracji, zdjęć przedstawionych na osi czasu.
 
- po wysłuchaniu opowiadania nauczyciela                 o Adamie Mickiewiczu umie wyjaśnić związek niektórych ilustracji                     z życiem poety,
 
- umie znaleźć          wyraz wieszcz w ,, Słowniku terminów literackich”,
- umie uzasadnić, dlaczego Adam Mickiewicz jest naszym wieszczem narodowym,
Tworzenie notatki                 z użyciem wyrazu wieszcz, zapisanie terminu na podstawie hasła ze słownika.
 
- przepisuje notatkę (termin:
wieszcz)                  z tablicy,
- zapisuje krótką informację               o poecie, korzystając z osi czasu (np. lata życia, tytuły utworów),
- w swojej notatce, m.in. uzasadnia, dlaczego Adam Mickiewicz jest naszym wieszczem narodowym,
2
Kartka z kalendarza: 11 listopada – Święto Niepodległości
 
J. Wybicki „Mazurek Dąbrowskie- go”
 
 
Słuchanie całego tekstu hymnu.
Odśpiewanie I zwrotki i refrenu z zachowaniem prawidłowej postawy.
Znaczenie hymnu dla Polaków dawniej i dziś.
Okoliczności powstania pieśni.
Nazwiska wielkich ludzi i ważne wydarzenia w treści hymnu.
Słownictwo staropolskie.
Pisownia nazw małą i wielka literą
 
- z uwagą słucha treści hymnu,
- potrafi w grupie odśpiewać I zwrotkę i refren,
- rozumie znaczenie hymnu dla współczesnych Polaków,
- umie wskazać występujące w tekście nazwiska,
- potrafi poprawnie odczytać wyrazy staropolskie,
- z pomocą nauczyciela lub kolegów potrafi znaleźć potrzebne wiadomości,
- z pomocą nauczyciela stosuje prawidłowo małą i wielka literę w wymaganych nazwach,
- samodzielnie potrafi odśpiewać I zwrotkę i refren hymnu,
- wyjaśnia znaczenie pieśni dla Polaków dawniej i dziś,
- wyróżnia nazwiska polskie oraz obce w treści hymnu,
- rozumie znaczenie wyrazów staropolskich i zastępuje je współczesnymi słowami,
-w różnych źródłach samodzielnie znajduje wymagane informacje,
- prawidłowo posługuje się małą i wielka literą w wymaganych nazwach,
 
Usta odpowiedź na zadany temat.
Redagowanie notatki. Uzupełnienie tekstu z lukami.
Wypełnienie testu „Jestem Polakiem
- znam swój hymn narodowy.”
-udziela jednozdanio-
wych odpowiedzi.
- przepisuje wskazane informacje z dostępnych źródeł,
- dzięki uzyskanej pomocy prawidłowo uzupełnia tekst z lukami,
- dzięki uzyskanej pomocy zakreśla
prawidłowe odpowiedzi w teście,
- formułuje dłuższe odpowiedzi,
- samodzielnie redaguje notatki historyczne, korzystając
z dostępnych źródeł,
- samodzielnie prawidłowo uzupełnia tekst
z lukami,
 - samodzielnie zakreśla prawidłowe odpowiedzi w teście,
1
Obraz                        W. Strzemińskiego ,, Powidok słońca”
 
J. Kulmowa                   ,, Błękit”
 
,,Czytanie” obrazu.
 
 
 
 
 
Świat, w którym chcemy żyć. Budowa wiersza, interpretacja środków stylistycznych, wyodrębnienie dwóch części.
 
- opowiada                  o kolorystyce obrazu,
 
 
 
- poprawnie czyta wiersz,
- nazywa kolory wymienione            w utworze,
znajduje wersy ujęte                        w cudzysłów,
- próbuje wytłumaczyć tytuł obrazu,
 
 
 
- ładnie czyta wiersz,
- określa nastrój wiersza,
- umie wyjaśnić wersy ujęte                 w cudzysłów,
wypowiada się               o rymie                     w utworze,                   potrafi wyjaśnić, co łączy obraz                    i wiersz,
 
 
 
 
 
 
Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu – anioł. Na jej podstawie budowanie notatki do tematu. Wykonywanie wspólnej pracy plastycznej pokazującej wymowę wiersza.
 
 
 
 
 
 
 
- podaje bliskie skojarzenia do wyrazu anioł, pomaga sobie tekstem wiersza,
- bierze udział         w tworzeniu pracy plastycznej,
 
 
 
 
 
 
- podaje                          i uzasadnia skojarzenia dalsze                       z wyrazem anioł,
- umie wytłumaczyć znaczenie wykonanej wspólnie pracy plastycznej.
 
1
K. I. Gałczyński
,, W leśniczówce”
Muzyka Szopena, Bacha, Beethovena
Poeta a zarazem podmiot liryczny. Obrazy i dźwięki malowane słowem.
- bezbłędnie czyta wiersz,
- umie wskazać elementy obrazów poetyckich,
- znajduje wyrazy mające związek                    z muzyką,
- wyszukuje niektóre środki poetyckie,
- czyta wiersz starając się modulacją głosu oddać nastrój wiersza,
- uzasadnia, dlaczego w tym wierszu poeta jest zarazem podmiotem lirycznym,
- znajduje środki poetyckie, które podkreślają ,,nocne koncertowanie”,
Notatka – wypisanie z wiersza wyrazów, wyrażeń             i zwrotów nawiązujących do różnych dźwięków, składających się na nocny koncert.
 
- tworzy notatkę, korzystając                         z pomocy nauczyciela,
- notatkę wykonuje samodzielnie,
1
Mój przyjaciel Kropcio
 
 
Uczymy się opisywać zwierzątko.
 
Opis jako forma wypowiedzi uczniowskiej.
Budowa opisu:
wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
Obraz graficzny opisu. Akapity.
 
- rozumie, jakie informacje zawiera opis zwierzątka,
- z pomocą umie rozpoznać w opisie wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
- wskazuje w tekście akapity,
 
- wyjaśnia, jaką formą wypowiedzi jest opis zwierzątka,
- samodzielnie rozpoznaje wstęp, rozwiniecie i zakończenie,
- rozumie i wyjaśnia użycie wszystkich akapitów w tekście,
- samodzielnie rysuje obraz graficzny opisu i go wyjaśnia,
Bogacenie słownictwa poprzez stosowanie synonimów.
Układanie planu przy pomocy równoważników.
Stosowanie obrazowych porównań.
- redaguje punkty planu z powtórzeniami,
- z pomocą układa równoważniki,
- unika powtórzeń przez stosowanie wyrazów bliskoznacznych,
- posługuje się równoważnikami przy redagowaniu punktów planu,
- dobiera samodzielnie obrazowe porównania do opisu,
- formułuje wniosek dotyczący redagowania opisu zwierzątka,
2
A. Rymkiewicz „Zima zimie nierówna”
Dwa obrazy zimy.
Czytanie wiersza. Wyrazy dźwiękonaśladowcze.
- zgłasza pomysły podczas „burzy mózgów”,
- wie, czym są wyrazy dźwiękonaśladowcze,
- wskazuje wyrazy, które naśladują dźwięki,
 
 
 
 
 
 
 
- poprawnie czyta wiersz,
- próbuje naśladować dźwięki podanych zjawisk,
- dokonuje selekcji pomysłów, uzasadnia powody,
- wskazuje w wierszu wyrazy dźwiękonaśladowcze,
 
- odgaduje, jakie zjawiska dźwiękowe są naśladowane za pomocą podanego brzmienia słów,
- wyjaśnia celowość zastosowania wyrazów naśladujących dźwięki,
- czyta wiersz, zwracając uwagę na wyrazy dźwiękonaśladowcze,
 
Obraz będący ilustracją wiersza.
Bogacenie słownictwa związanego z zimą.
Ustna wypowiedź na zadany temat.
- przedstawia opisane zjawisko za pomocą obrazu,
- zapisuje przymiotniki określające zimę,
 
 
 
 
 
- buduje wypowiedź kilkuzdaniową na temat różnic dwóch obrazów zimy opisanych w wierszu,
 
1
Kartka z kalendarza: 25 grudnia – Boże Narodzenie”
 
L. Staff „Gwiazda”
 
 
 
Czytanie utworu.
Podział wiersza na zwrotki.
Związek wiersza z Bożym Narodzeniem. Śpiewanie kolęd.
 
Gwiazda betlejemska – bożonarodzeniowy symbolu.
Układanie puzzli.
- głośno czyta przydzieloną zwrotkę wiersza,
- rozumie związek utworu z Bożym Narodzeniem,
- z grupą potrafi zaśpiewać kolędę,
- odwzorowuje gwiazdę betlejemską z podręcznika,
- z pomocą kolegów układa w całość pociętą na kawałki pocztówkę,
- wyraźnie i wyraziście czyta cały wiersz,
- rozumie i wyjaśnia związek wiersza z Bożym Narodzeniem,
- przewodzi grupie podczas śpiewania kolędy,
- z pamięci rysuje gwiazdę betlejemską,
- samodzielnie układa puzzle w całość,
Układanie życzeń świątecznych dla rówieśników.
Układanie wigilijnego menu według alfabetu.
Rozwiązywanie świątecznej krzyżówki.
Celebrować święta.
- układa standartowe życzenia świąteczne,
- wymienia najpopularniej-sze potrawy wigilijne,
- odgaduje łatwiejsze hasła z krzyżówki,
- rozumie znaczenie czasownika „ celebrować”,
- układa nietypowe, ciekawe życzenia świąteczne,
- zapisuje według alfabetu 12 potraw wigilijnych,
- odgaduje wszystkie hasła w krzyżówce,
- właściwie używa w swoich wypowiedziach zwrotu „celebrować coś”,
2
M. Groński                  ,, Nos”.
 
Temat – pies przyjaciel. Znaczenie tej przyjaźni dla człowieka. Budowa wiersza - szukanie rytmu w utworze poetyckim                      i w otaczającym świecie.
 
- poprawnie czyta wiersz,
- wie, dlaczego wyraz Nos napisano                     w wierszu wielką literą,
- znajduje                     w wierszu informacje                 o nastroju bohatera                      i zachowaniu psa,
- podaje przykłady rytmu w wierszu,
- stara się, czytając, oddać nastrój wiersza,
- uzasadnia zachowanie psa,
- nazywa środki poetyckie,
- znajduje wszystkie przykłady rytmu w wierszu,
 
Notatka o rytmie             w wierszu – tekst           z lukami.
 
Podanie przykładów rytmu                               w otaczającym świecie.
 
- w niektórych fragmentach uzupełnianego tekstu potrzebuje pomocy nauczyciela,
- znajduje przykładu rytmu w otaczającym świecie,
 
- samodzielnie uzupełnia tekst          z lukami,
- podaje wiele przykładów rytmu i potrafi je uzasadnić,
2
Plakat R. Kalarusa „Ratujmy środowisko”
 
I. Krasicki „Dzieci i żaby”
Ochrona środowiska.
„Czytanie” plakatu.
Czytanie utworu. Morał.
- zgłasza pomysły podczas burzy mózgów,
- dostrzega problemy związane z ochroną środowiska,
- słucha uważnie treści wiersza,
- dostrzega morał w utworze,
- dostrzega uosobienie,
 
- dokonuje selekcji pomysłów,
 
 
 
 
 
 
 
- wyjaśnia znaczenie morału,
- stara się wyjaśnić rolę uosobienia,
 
Wyrażanie uczuć za pomocą ciała, mimiki twarzy, głosu i symboli plastycznych.
Ustne opowiadanie o zachowaniu bohaterów.
Ocena zachowania bohaterów.
Uzasadnienie.
Krótka wypowiedź pisemna na zadany temat.
Pisownia cząstki „nie” z czasownikami.
- próbuje wyrazić uczucia za pomocą barw,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- opowiada o zachowaniu bohaterów,
- stara się wyrazić emocje w improwizacji,
- na ogół pisze poprawnie zaprzeczone czasowniki,
- wyraża uczucia za pomocą barw,
- uzasadnia powody dokonanej selekcji,
- wyjaśnia konieczność ochrony środowiska,
- formułuje jednozdaniową wypowiedź pisemną na zadany temat,
- ocenia zachowanie chłopców,
- wyraża emocje za pomocą głosu, ciała i mimiki,
- poprawnie pisze przeczenie „nie” z czasownikami,
 
2
E. Biela „***[wszędzie już dawno]”
Piękno jako wartość estetyczna.
Czytanie wiersza. Niezwykłe rzeczowniki w wierszu.
- słucha z uwagą recytacji wiersza,
- wskazuje w wierszu niezwykłe rzeczowniki, które nie występują w języku polskim,
- przy pomocy nauczyciela wymyśla własne słowa do nazwania zjawisk natury,
 
- dostrzega ogólny sens utworu,
 
 
 
- szuka wspólnej cząstki tych rzeczowników,
 
 
- samodzielnie wymyśla własne słowa do nazwania zjawisk natury, które słyszy i widzi wokół siebie,
- wyjaśnia sens wiersza,
 
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Uzasadnienie. Dialog.
Wyrażanie swojego stosunku do tematu za pomocą symboli plastycznych.
- podejmuje decyzję,
- układa jednozdaniową wypowiedź ustną, starając się uzasadnić swój wybór,
- próbuje ułożyć dialog,
- próbuje wyrazić stosunek do omawianego tematu za pomocą symboli plastycznych,
- formułuje wielozdaniową wypowiedź ustną wraz z uzasadnieniem wyboru,
 
 
- układa dialog na zadany temat,
- wyraża stosunek do omawianego tematu za pomocą symboli plastycznych,
1
Obraz J. Mehoffera                  ,, Dziwny ogród”.
 
 
 
 
A. Asnyk ,, Baśń tęczowa”.
 
,,Czytanie” obrazu.
 
 
 
 
 
 
 
Cudowny świat baśni i drogi, które do niego prowadzą. Środki poetyckie, podmiot liryczny.
 
- wymienia elementy obrazu,
- wypowiada się na temat kolorystyki,
- znajduje elementy fantastyczne,
 
 
- czyta poprawnie wiersz,
- wskazuje na określenia do wyrazu baśń, próbuje nazywać środki poetyckie,
- znajduje fragment mówiący                  o świecie, do którego prowadzi baśń,
 
- wypowiada się na temat kompozycji              i światła,
- uzasadnia tytuł,
- tłumaczy, dlaczego to dzieło wprowadza do rozdziału,
 
- czyta ładnie wiersz, starając się podkreślić nastrój,
-umie nazwać występujące środki poetyckie,
- uzasadnia ich użycie,
-tłumaczy, co łączy obraz i wiersz,
- wyjaśnia, dlaczego baśń ,, rośnie” z nami,
 
 
 
 
 
 
 
 
Tworzenie własnej wizytówki do rozdziału.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- potrafi wykonać samodzielnie pracę plastyczną,
- wypowiada się krótko na jej temat,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uzasadnia swój wybór tematu pracy plastycznej,
- wskazuje na podobieństwo do pomysłu malarza,
 
2
C. S. Lewis „Poza murami gimnazjum”
Rola wyobraźni w codziennym życiu.
Czytanie utworu. Narrator. Opis krajobrazu. Fantastyka.
- próbuje wskazać narratora,
- przy pomocy nauczyciela wymienia uczucia towarzyszące bohaterom,
- dostrzega fragmenty tekstu zawierające opis Tamtego Miejsca,
- wskazuje elementy fantastyczne w opowiadaniu,
- próbuje wyjaśnić, dlaczego dzieci postanowiły udać się do Tamtego Miejsca,
- wskazuje narratora,
 
- samodzielnie wymienia uczucia towarzyszące bohaterom,
 
 
 
 
 
- wyjaśnia użycie elementów fantastycznych w opowiadaniu,
Ustne opowiadanie treści.
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Wnioskowanie.
Rady dla bohatera.
Wyrażanie uczuć za pomocą ciała i mimiki twarzy.
 
- opowiada tekst,
- wskazuje uczucia
pozytywne i negatywne,
- próbuje ułożyć rady dla Julii, co ma zrobić w sytuacji, gdy ma kłopoty z gangiem,
- opisuje miejsce, używając podanych przymiotników,
- dokładnie opowiada tekst,
- wyraża uczucia za pomocą ciała i mimiki twarzy,
 
- redaguje rady dla Julii w formie zdania rozkazującego,
 
 
- redaguje kilkuzdaniową wypowiedź, w której wyjaśnia, czym dla bohaterów jest Tamto Miejsce,
 
1
J. Kulmowa „Krajdywan”
Czytanie wiersza. Elementy fantastyczne.
- słucha z uwagą treści wiersza,
- dostrzega ogólny sens utworu,
- łączy zwroty i wyrażenia opisujące to, co zwyczajne z opisującymi to, co fantastyczne,
 
 
 
- wyjaśnia sens utworu,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redagowanie pracy pisemnej.
Ustna wypowiedź poparta fragmentami utworu.
- pisze o niezwykłym wydarzeniu w formie zdania oznajmującego,
 
 
 
- układa krótką wypowiedź pisemną o wymyślonym przez siebie tajemniczym miejscu,
- układa kilkuzdaniową wypowiedź ustną na zadany temat,
- popiera wypowiedź fragmentami utworu,
- redaguje kilkuzdaniową wypowiedź pisemną lub układa wiersz na zadany temat,
2
M. Künstler „Perła jaśniejąca w nocy”
Wartości etyczne: dobro i zło.
Czytanie utworu. Baśń. Morał. Elementy fantastyczne. Uosobienie.
- wskazuje elementy fantastyczne w baśni, stara się wyjaśnić ich funkcję,
- dostrzega uosobienie w baśni,
- z podanych wyrażeń i zwrotów wybiera te, które odnoszą się do baśni,
- wskazuje morał,
 
- nazywa cechy postaci,
 
- wskazuje elementy fantastyczne i realistyczne w baśni, określa ich funkcję,
 
 
- wyjaśnia rolę uosobienia w baśni,
- wymienia cechy baśni,
 
 
 
- wyjaśnia znaczenie morału,
- określa cechy charakteru postaci,
- wskazuje przeciwstawne cechy,
Plan wydarzeń. Opowiadanie na podstawie planu.
Mapa skojarzeń. Rozmowa o wartościach.
Wypowiedź pisemna na zadany temat.
Projektowanie krzyżówki.
- układa plan wydarzeń,
- opowiada treść baśni,
 
 
- przy pomocy nauczyciela projektuje mapę skojarzeń na zadany temat,
- dzieli postacie na dobre i złe,
 
- projektuje krzyżówkę, układając pytania do baśni,
 
 
- dokładnie opowiada treść baśni wg punktów planu,
- projektuje mapę skojarzeń na zadany temat,
 
 
- próbuje oceniać postępowanie bohaterów,
- redaguje krótką wypowiedź pisemną,
1
D. Wawiłow                        ,, Trójkątna bajka”
 
Dziwny świat królestwa z przewagą jednego kształtu. Znaczenie wyrazu bajka w wierszu. Refleksja nad pięknem świata.
 
- czyta poprawnie wiersz,
- wypowiada się na temat świata trójkątnego – wymienia elementy,
- wypowiada się na temat świata okrągłego – wymienia elementy,
 
- czyta, starając się zaakcentować wyrazy napisane drukowanymi literami,
- uzasadnia, co dla króla było prawdziwą bajką i dlaczego,
-podaje główną myśl wiersza,
 
Tworzenie świata trójkątnego, okrągłego i pełnego kształtów – praca w grupach.
- potrafi wykonać (wycina                        z gazety) świat trójkątny, okrągły i pełen kształtów,
- ocenia świat, który stworzył, odpowiada pojedynczymi zdaniami, naprowadzany pytaniami,
- ocenia świat, który stworzył,
- umie uzasadnić swoją ocenę,
 - tłumaczy, dlaczego świat pełen różnych kształtów jest najciekawszy,
 
2
B. Leśmian „Przygody Sindbada Żeglarza”
Czytanie tekstu. Motywy baśniowe.
- wskazuje w tekście motywy baśniowe,
 
- nazywa cechy postaci,
- z uwagą słucha prac kolegów,
 
- wyjaśnia użycie elementów fantastycznych w tekście,
 
Ustne opowiadanie treści utworu.
Opis postaci.
Uzasadnienie.
List do bohatera.
Ustne wypowiedzi na temat prac kolegów.
Korzystanie z różnych źródeł informacji.
Ustna wypowiedź poparta fragmentami tekstu.
Pisownia nazw geograficznych.
- opowiada treść utworu,
 
- opisuje bohaterów utworu,
 
 
 
 
 
 
- pisze list na zadany temat, starając się zachować zasady budowy, stosować wyrazy i zwroty grzecznościowe,
 
- stara się samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
 
 
- buduje jednozdaniową wypowiedź ustną, wymienia najciekawsze według niego miejsca,
 
 
 
 
 
 
- stara się poprawnie zapisywać nazwy geograficzne wymienione na lekcji,
- dokładnie opowiada treść utworu,
- redaguje opis postaci fantastycznej lub realistycznej, bogaty pod względem językowym, uzasadniając cechy bohaterów,
- redaguje list, starając się zachować zasady budowy, poprawną pisownię wyrazów i zwrotów grzecznościowych,
- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, również z zasobów internetowych,
- buduje kilkuzdaniową wypowiedź ustną, uzasadnia wybór najciekawszych według niego miejsc, popiera wypowiedź fragmentami tekstu,
- wypowiada się na temat prac kolegów,
- poprawnie zapisuje nazwy geograficzne wymienione na lekcji,
 
1
Obraz W. Weissa
,, Zasmucona”.
Prace plastyczne uczniów pod tym samym tytułem.
 
S. Grabowski
„[Matki dłonie]”
,, Czytanie” obrazu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiersz stanowi tylko element rozważań o domu, jego znaczeniu w życiu człowieka, marzeniach z nim związanych.
 
- omawia kolorystykę obrazu, wygląd postaci,
 
 
 
 
 
 
 
- stara się wyjaśnić znaczenie wyrazu dom,
- próbuje tłumaczyć metaforę,
- stara się uzasadnić tytuł obrazu (U)
- zauważa wspólne cechy dla obrazu malarza i prac uczniowskich (U)
 
 
 
 
- szuka                      w „Słowniku języka polskiego” wyrazu dom,
- uzasadnia, w jakim znaczeniu będziemy na lekcji rozmawiać                   o domu,
- tłumaczy związek obrazu z wierszem,
- wyjaśnia metaforę,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonywanie pracy plastycznej (na wzór mapy skojarzeń) do wyrazu dom.                           Wklejanie w kontur domu cegiełki                     z napisami                           (skojarzeniami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- przy wykonaniu pracy korzysta                          z pomocy nauczyciela, kolegów, słuchając ich wypowiedzi,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pracę wykonuje samodzielnie,
- uzasadnia                 w kilku zdaniach swój wybór skojarzeń,
 
1
Magda z Wrocławia „O mojej mamie”
Miłość jako wartość.
Czytanie wiersza. Budowa wiersza.
- z uwagą słucha recytacji wiersza,
- poprawnie czyta wiersz,
 
- przy pomocy nauczyciela omawia budowę wiersza,
 
 
 
- wyraźnie, z właściwą intonacją czyta wiersz ,
- samodzielnie omawia budowę wiersza,
 
Wypowiedź ustna na temat odczuć i wrażeń.
Redagowanie życzeń.
Krótka wypowiedź pisemna na zadany temat.
Zaproszenie.
Pisanie wierszy.
- kończy zdania na zadany temat,
- bierze udział w etiudzie dramowej na zadany temat,
- krótko wypowiada się na temat swoich odczuć i wrażeń,
- układa życzenia,
 
 
 
- układa jednozdaniową wypowiedź pisemną, w jaki sposób może pomóc swojej mamie,
- redaguje zaproszenie pisemne, zachowując konieczne składniki zaproszenia,
 
 
 
- przygotowuje etiudę dramową na zadany temat,
 
- buduje kilkuzdaniową wypowiedź ustną na temat swoich odczuć i wrażeń,
- układa życzenia, zwraca uwagę na poprawność ortograficzną i gramatyczną,
- układa wiersz na zadany temat,
 
 
 
 
 
- poprawnie redaguje zaproszenie pisemne, zachowując konieczne składniki zaproszenia,
2
S. Grabowski „Czerwony zeszyt”
Prawda jako wartość.
Czytanie opowiadania. Elementy świata przedstawionego. Cechy pamiętnika.
- zapisuje elementy świata przedstawionego,
 
- przy pomocy nauczyciela wskazuje fragmenty tekstu świadczące o tym, że pamiętnik Lemka wywarł na Mariuszu silne wrażenie,
- podejmuje próbę nazwania uczuć Mariusza,
- odczytuje wskazane przez kolegów fragmenty pamiętnika zgodnie z kolejnością wydarzeń,
- wymienia charakterystyczne cechy pamiętnika,
- krótko ocenia postępowanie bohatera,
- samodzielnie wskazuje elementy świata przedstawionego,
- wskazuje fragmenty tekstu świadczące o tym, że pamiętnik Lemka wywarł na Mariuszu silne wrażenie,
 
 
- nazywa uczucia Mariusza,
 
- ustala kolejność wydarzeń w pamiętniku Lemka,
 
 
 
 
 
 
- ocenia postępowanie bohatera,
Ustne opowiadanie treści opowiadania. Opis bohatera literackiego.
Redagowanie listu i pamiętnika.
Dialog.
- opowiada treść opowiadania,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- redaguje krótki opis bohatera literackiego, list lub pamiętnik,
- układa dialog na zadany temat,
- buduje kilkuzdaniową wypowiedź ustną na temat powodów, dlaczego pamiętnik Lemka wywarł na Mariuszu silne wrażenie, swoją wypowiedź popiera fragmentami tekstu,
- uzasadnia swoją opinię,
- redaguje opis bohatera literackiego, list lub pamiętnik,
 
- poprawnie zapisuje dialog,
2
D. Wawiłow 
,, Smutny wiersz”
E. Zawistowska
,, Radość”
Muzyka poważna
 
Smutek i radość                  w życiu człowieka, wzajemne przenikanie. Obraz uczuć w utworze lirycznym, środki poetyckie.
 
- poprawnie czyta wiersze,
- próbuj określić
podmiot liryczny,
- odszukuje niektóre środki poetyckie i je nazywa,
- wypowiada się na temat budowy wiersza,
- czyta wiersze, starając się oddać ich nastrój,
- wypowiada się o podmiocie lirycznym, korzystając z cytatów,
- znajduje                   i nazywa środki poetyckie,
- umie wyjaśnić porównania                 i przenośnie,
 
Wykonywanie notatki w formie tabelki: smutek i radość, korzystanie                      z cytatów                             i własnych doświadczeń.
 
 
 
 
 
 
Pokazywanie uczuć za pomocą rekwizytów, maski ruchu, mimiki – drama.
 
- wykonuje tabelkę, wpisując tylko niektóre cytaty,
- nie wpisuje wcale lub tylko 1-2 własne skojarzenia,
 
 
 
 
 
- potrzebuje pomocy, podpowiedzi                w przygotowaniu swojego występu,
- wpisuje do tabelki wszystkie cytaty związane                z poleceniem,
- podaje po kilka własnych skojarzeń                  w każdej rubryce tabelki,
 
 
 
 
- wykazuje dużą samodzielność w przygotowaniu swojego występu,
 
1
L. Marjańska „Wszystko dla Babci”
Wartości w życiu człowieka.
Czytanie wiersza. Osoba mówiąca w wierszu.
- z uwagą słucha recytacji wiersza,
- dostrzega osobę mówiącą w wierszu,
 
- próbuje nazwać  cechy babci z wiersza,
- dostrzega ogólny sens wiersza,
 
 
 
- czyta zwroty i wyrażenia, które wskazują na osobę mówiącą w wierszu,
- nazywa cechy babci z wiersza, dopisuje inne cechy,
- wyjaśnia zakończenie wiersza,
 
Ustna wypowiedź na zadany temat. Uzasadnienie.
Dialog.
Redagowanie zaproszenia.
- układa jednozdaniową wypowiedź ustną, będącą uzasadnieniem jego wyboru,
 
- bierze udział w etiudzie dramowej na zadany temat lub układa dialog,
- zgłasza pomysły na zrobienie przyjemności bliskiej osobie,
- redaguje zaproszenie pisemne, zachowując konieczne składniki zaproszenia,
- układa poprawną gramatycznie wypowiedź jednozdaniową, uzasadniając swój wybór,
- przygotowuje etiudę dramową lub poprawnie zapisuje dialog,
 
 
- dokonuje selekcji pomysłów, uzasadniając swój wybór,
1
Kartka                          z kalendarza – Wielkanoc
J. Kulmowa
,, Wielkanoc”.
 
Motywy świąteczne w wierszu. Środki poetyckie podkreślające radosny nastrój.
 
- poprawnie czyta wiersz,
- znajduje motywy świąteczne,
- nie potrafi wyjaśnić związku wszystkich ze świętami,
 
- ładnie czyta wiersz,
- znajduje wszystkie motywy świąteczne,
 
- potrafi wyjaśnić związek każdego z nich ze świętami,
 
Opowiadanie                        o zwyczajach świątecznych.
 
 
 
 
 
 
 
Wykonywanie papierowej pisanki – notatka pod tematem.  
 
- opowiada krótko, trochę chaotycznie               o zwyczajach wielkanocnych,
- wie, że są , ale nie zawsze potrafi wyjaśnić ich pochodzenie,
- wykonuje pracę zgodnie            z poleceniem (np. pisanka wiosenna- zielony kolor, zapisana wyrazami, które kojarzą się               z wiosną,
 
- umie ciekawie opowiadać                   o zwyczajach świątecznych, zna ich genezę,
 
 
 
 
 
- wykonuje ciekawą pracę, wymyśla sam temat pisanki,
 
1
A. Mickiewicz „Powrót taty”
 
 
 
Słuchanie wiersza.
Archaizmy.
Narrator i bohaterowie. Nastrój utworu.
Zdania pytające. Zdania wykrzyknikowe.
Wyrazy wymagające zaakcentowania.
Czytanie utworu z podziałem na role.
Punkt zwrotny w akcji ballady -
decyzja herszta bandy.
- z uwagą słucha czytania wiersza,
- rozumie jego treść po wyjaśnieniu archaizmów,
- wymienia bohaterów utworu,
- z pomocą wskazuje fragmenty wypowiadane przez narratora i postacie,
- z pomocą podkreśla w tekście zdania pytające oraz wykrzyknikowe,
- czyta poprawnie fragmenty wiersza, przestrzegając większość znaków interpunkcyjnych, 
- wskazuje fragmenty mówiące o decyzji herszta bandy,
 
- rozumie i opowiada treść wiersza bez wyjaśniania archaizmów,
- wymienia narratora i bohaterów utworu,
- samodzielnie wyodrębnia fragmenty tekstu wypowiadane przez poszczególne postacie i przez narratora,
- samodzielnie podkreśla w tekście zdania pytające, zdania oznajmujące i rozkazujące, które należy przeczytać wykrzyknikowo,
- wskazuje wyrazy wymagające zaakcentowania,
- czyta płynnie tekst, oddając głosem uczucia bohaterów i nastrój grozy, akcentując bardzo ważne wyrazy, przestrzegając wszystkich znaków interpunkcyjnych,
- rozumie przyczyny decyzji herszta bandy,
Wyjaśnienie zakończenia utworu.
Zredagowanie opowiadania zgodnie z wymaganiami.
Wyjaśnienie wyrażenia „czarny charakter” i odniesienie go do herszta bandy.
- krótko wyjaśnia zakończenie utworu,
- z pomocą redaguje opowiadanie,
- pisemnie jednoznacznie odnosi wyrażenie
 „ czarny charakter” do herszta bandy,
- dokładnie wyjaśnia decyzję herszta bandy i zakończenie ballady,
- redaguje opowiadanie zgodnie z wymaganiami,
- pisemnie wyjaśnia wyrażenie
 „ czarny charakter” i snuje refleksje, czy herszta bandy można tak nazwać (ukazuje ambiwalencję swojej opinii na temat bohatera), 
2
R. M. Groński „Dorośli i kłopoty”
Świat dorosłych.
Czytanie wiersza. Niezwykłe połączenia wyrazów w wierszu. Osoba mówiąca w wierszu.
- wypisuje z utworu wyrażenia dotyczące dorosłego,
- wymyśla tytuł wiersza,
- wskazuje wers tłumaczący zachowanie dorosłego,
 
- dostrzega niezwykłe połączenia wyrazów w wierszu,
- dostrzega osobę mówiącą w wierszu,
- dostrzega ogólny sens utworu,
 
- opisuje dorosłego z wiersza, używając przymiotników,
 
 
 
- próbuje tłumaczyć przyczyny zachowania dorosłego z wiersza, wyciąga wnioski,
- wyjaśnia celowość użycia niezwykłych połączeń wyrazów w wierszu,
 
- określa osobę mówiącą w wierszu,
 
- wyjaśnia sens ostatniej strofy wiersza,
Bogacenie słownictwa.
Uzasadnienie.
- wymienia skojarzenia z młodością i dorosłością,
- kończy zdanie na zadany temat, uzasadniając swoje zdanie,
- zgłasza pomysły, jak można pomóc dorosłemu, gdy ma kłopoty,
- układa zdania rozwinięte,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokonuje selekcji pomysłów, uzasadniając swój wybór,
- wyraża uczucia za pomocą ciała i mimiki twarzy,
 
1
B. Wiza „Macoszka”
 
 
 
Przeczytanie opowiadania ze zrozumieniem.
Zgodność punktów planu z kolejnością wydarzeń. Podwójna rola Tekli -narratora i głównej bohaterki. Narracja pierwszoosobowa w pamiętniku. 
Pozostałe postacie w utworze.
Sytuacja rodziny po śmierci matki.
Problemy w rodzinie spowodowane zachowaniem i decyzjami ojca.
 
- umie uporządkować plan zgodnie z kolejnością wydarzeń,
- z pomocą dopasowuje punkty planu do odpowiednich fragmentów opowiadania,
- wymienia bohaterów tekstu,
- rozumie ciężkie położenie dzieci po śmierci matki,
- rozumie niezadowolenie głównej bohaterki z zachowania ojca,
- uporządkowane punkty planu zestawia z odpowiednimi fragmentami tekstu,
- identyfikuje główną bohaterkę z narratorem opowiadania,
- widzi potrzebę stosowania narracji pierwszoosobowej w pamiętniku,
- rozumie ciężkie położenie dzieci i ojca po śmierci matki,
- rozumie pretensje najstarszej córki do ojca i obawy drugiej córki dotyczące   przyszłości oraz motywy postępowania ojca,
 
Zamiana równoważników na zdania oznajmujące
Redagowanie odpowiedzi na zadany temat.
Udzielanie odpowiedzi w imieniu głównej bohaterki na wylosowane pytanie (empatia).
Argumentowanie swojego zdania na temat decyzji ojca.
Redagowanie pocieszenia dla głównej bohaterki.
- z pomocą zamienia równoważniki na zdania oznajmujące,
- krótko wypowiada się na zadany temat,
- z pomocą udziela odpowiedzi na wylosowane pytanie w imieniu Tekli,
- próbuje argumentować swoje zdanie w sprawie,
- redaguje lakoniczne pocieszenie dla bohaterki,
- samodzielnie zamienia równoważniki na zdania oznajmujące, wyjaśniając w nich rolę czasowników osobowych,
- wypowiada się dogłębnie na zadany temat,
- udziela dokładnej odpowiedzi na wylosowane pytanie, wcielając się w postać Tekli,
- podaje wiele argumentów na potwierdzenie swojego stanowiska,
- samodzielnie redaguje kilkuzdaniowe, przemyślane pocieszenie dla bohaterki,
2
Z. Rossa „***[tak sobie kreślić]”
Proces tworzenia.
„Czytanie” obrazu. Nastrój obrazu.
- krótko opowiada o przedstawionej na obrazie sytuacji,
- nadaje tytuł obrazowi,
- próbuje określić nastrój obrazu,
- słucha z uwagą treści wiersza,
- dostrzega ogólny sens utworu poetyckiego,
 
- wymienia uczucia lub myśli po stworzeniu ciekawego dzieła,
- wymienia zalety i wady bycia sławnym,
 
- dokładnie opowiada o przedstawionej na obrazie sytuacji,
 
 
- określa nastrój wiersza,
 
 
- próbuje wyjaśnić znaczenie niezwykłych połączeń wyrazów,
 
Wyrażanie uczuć i emocji za pomocą obrazu, ciała i mimiki twarzy.
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Zaproszenie.
 
- wyraża uczucia i emocje za pomocą obrazu, ciała i mimiki twarzy,
- krótko wypowiada się na temat swoich odczuć podczas ćwiczenia,
 
- redaguje zaproszenie, stosując konieczne składniki zaproszenia,
- wyraża uczucia i emocje za pomocą obrazu i słowa, ciała i mimiki twarzy,
 
- buduje kilkuzdaniową wypowiedź ustną na temat swoich odczuć podczas ćwiczenia,
1
Cz. Miłosz „Ojciec w bibliotece”
 
 
 
 
 
Czytanie utworu.
Bohater utworu. Sytuacja liryczna. Poetyckie zwroty i wyrażenia. Osoba mówiąca w wierszu.
Nastrój wiersza.
Zwrotka (strofa) linijka (wers).
Pisownia tytułów utworów literackich i prac naukowych.
- z uwagą słucha czytania wiersza,
- wskazuje bohatera utworu,
- rozpoznaje miejsce jego pobytu,
- odnajduje w tekście wymagany zwrot poetycki,
- odnajduje w tekście fragmenty mówiące o zamianie ojca w czarodzieja,
- nazywa osobę obserwującą bohatera,
- próbuje określić nastrój utworu,
- pisze poprawnie tytuły znanych książek ,
-wskazuje bohatera utworu i domniemywa, że może nim być ojciec poety,
- nazywa osobę mówiącą w wierszu i domniemywa, że może nią być sam poeta,
- rozumie zastosowany zwrot poetycki i porównania, 
- samodzielnie określa nastrój wiersza,
- pisze poprawnie wszystkie tytuły utworów literackich i prac naukowych,
Ustne odpowiedzi na pytania.
Wyjaśnianie fragmentów wiersza. Uzasadnianie opinii.
Redagowanie notatki.
Proponowanie nowego tytułu dla wiersza.
Opinie dzieci o własnym ojcu.
- krótko odpowiada na pytania dotyczące treści utworu,
- z pomocą nauczyciela redaguje notatkę w zeszycie,
- wygłasza jedno zdanie o własnym ojcu,
- dokładnie odpowiada na pytania dotyczące treści, budowy i nastroju wiersza,
- wyjaśnia sytuację podmiotu lirycznego i bohatera utworu,
- nazywa i wyjaśnia uczucia towarzyszące osobie, która obserwuje ojca,
- samodzielnie redaguje notatkę lekcyjną,
- proponuje trafny nowy tytuł wiersza i uzasadnia jego użycie,
- wygłasza kilkuzdaniową wypowiedź o swoim ojcu, wymieniając jego zalety, podkreślając swoje uczucia do niego,
2
Oś czasu: Juliusz Słowacki i jego epoka
Odczytywanie informacji z osi czasu.
- umie posłużyć się osią czasu,
 
 
 
 
 
- zna najpopularniejsze tytuły utworów Słowackiego,
 
- umie ustalić kolejność wydarzeń, określić ich miejsce w czasie, obliczyć upływ czasu,
- samodzielnie korzysta z osi czasu,
- wymienia najważniejsze fakty z życia poety, które wpłynęły na jego twórczość,
Poszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł.
- pod kierunkiem nauczyciela poszukuje informacji, korzystając z różnych źródeł, posługuje się technologią informacyjną,
 
- porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
 
1
J. Brzechwa „Akademia pana Kleksa”
 
 
 
Portret pana Ambrożego Kleksa słowem malowany.
 
Test zamknięty
z przeczytanej lektury.
Czytanie fragmentów opisujących wygląd tytułowego bohatera.
Opis postaci jako forma wypowiedzi uczniowskiej.
Budowa opisu:
wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
Obraz graficzny opisu. Akapity.
 
- rozumie, jakie informacje zawiera opis postaci,
- z pomocą umie rozpoznać w opisie wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
- wskazuje w tekście akapity,
 
- wyjaśnia, jaką formą wypowiedzi jest opis postaci,
- samodzielnie rozpoznaje wstęp, rozwiniecie i zakończenie,
- rozumie i wyjaśnia użycie wszystkich akapitów w tekście,
- samodzielnie rysuje obraz graficzny opisu i go wyjaśnia,
Bogacenie słownictwa poprzez stosowanie synonimów.
Rzadkie stosowanie
czasownika być, mieć.
Układanie planu przy pomocy równoważników.
Stosowanie obrazowych porównań, przymiotników opisowych i oceniających wygląd.
- redaguje punkty planu z powtórzeniami,
- z pomocą układa równoważniki,
- w swoim opisie bohatera umieszcza fragmenty przepisane z książki, często używa czasowników być, mieć w roli orzeczenia i powtarza inne wyrazy,
- jego opis postaci ma nieprawidłową budowę,
- unika powtórzeń przez stosowanie wyrazów bliskoznacznych,
- posługuje się równoważnikami przy redagowaniu punktów planu,
- stosuje w opisie obrazowe porównania, przymiotniki opisowe i oceniające wygląd postaci,
- redaguje opis postaci o prawidłowej budowie,
1
Akademia pana Kleksa
 
 
 
Pan Kleks – najwspanial-
szy polski czarodziej.
 
Pan Kleks jako czarodziej – mag.
Elementy fantastyczne powieści:
postać profesora, przedmioty i zdarzenia.
Rola wyobraźni
Znaczenie polskiej literatury.
 
- potrafi podać przykład fantastycznej
umiejętności bohatera,
 
- wymienia bardzo wiele fantastycznych umiejętności bohatera,
- wymienia przedmioty o cudownej mocy,
Bogacenie słownictwa. Rozumienie przysłowia.
Ustna wypowiedź na zadany temat.
Argumentowanie
Redagowanie notatki podsumowującej temat lekcji. Podkreślanie wartości polskiej literatury.
- jednym zdaniem omawia fantastyczną umiejętność bohatera,
- próbuje udowodnić, że można go nazwać czarodziejem,
- redaguje krótką notatkę o panu Kleksie,
- dokładnie omawia fantastyczne umiejętności bohatera,
- z przekonaniem dokładnie udowadnia, że można go nazwać czarodziejem,
- wyraża uczucia za pomocą ciała i mimiki twarzy,
- w swoich wypowiedziach unika powtórzeń, używając synonimów do przymiotnika fantastyczny,
- poprawnie redaguje bogatą kilkuzdaniową wypowiedź dotyczącą tematu lekcji,
1
Akademia pana Kleksa
 
Mamy lekcję kleksografii.
Funkcjonowanie Akademii.
Czytanie fragmentu powieści o kleksografii.
Działania bohaterów – uczniów podczas oryginalnej lekcji.
Słuchanie piosenki z filmu „Akademia pana Kleksa”.
 
- potrafi wyodrębnić niektóre zajęcia uczniów,
- słucha czytania fragmentu powieści,
- wyodrębnia czynności bohaterów na kleksografii,
- z uwagą słucha nagrania piosenki,
- zna i rozumie funkcjonowanie Akademii,
- czyta tekst z odpowiednią modulacją głosu,
- rozumie sens uczenia się kleksografii,
- identyfikuje tekst piosenki z wierszem Brzechwy,
Rozwiązywanie krzyżówki.
Ułożenie instrukcji
Redagowanie opisu kleksa lub rymowanki o nim.
- odgaduje część haseł w krzyżówce,
- ustala kolejność czynności w instrukcji,
- redaguje jednozdaniowy opis kleksa lub dwulinijkową rymowankę,
- samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę,
- samodzielnie układa instrukcję, posługując się równoważnikami,
- redaguje ciekawy kilkuzdaniowy opis kleksa lub kilkulinijkową rymowankę o nim,
1
Akademia pana Kleksa
 
 
 
 
Uczymy się przędzenia liter.
 
Wyszukanie w powieści rozdziału „Niezwykła opowieść szpaka Mateusza”.
Główne wydarzenia w opowieści bohatera. Chronologia wydarzeń.
Uosobienie ptaka.
Elementy fantastyczne.
- rozumie ogólny sens opowieści,
- zapamiętuje wiele zdarzeń z życia bohatera,
- z pomocą wybiera zdarzenia najważniejsze i układa je chronologicznie,
- dostrzega uosobienie w tekście,
- potrafi wymienić kilka elementów fantastycznych,
- rozumie czytany tekst,
- zapamiętuje wydarzenia w następstwie przyczynowo – skutkowym,
- wyodrębnia najważniejsze zdarzenia,
- rozumie, na czym polega uosobienie ptaka,
- prawidłowo wymienia elementy realistyczne i baśniowe,
Redagowanie punktów planu równoważnikami. Kontynuowanie opowieści o losach bohatera.
Ustna wypowiedź na zadany temat.
 
- z pomocą zapisuje najważniejsze wydarzenia w formie równoważni –ków,
- wypowiada zdanie pojedyncze słabo rozwinięte o dalszych losach bohatera,
- samodzielnie pisze punkty planu równoważnikami przedstawiające najważniejsze dzieje bohatera,
- wypowiada zdanie pojedyncze bogato rozwinięte lub zdanie złożone o dalszych losach bohatera,
1
Akademia pana Kleksa
 
 
 
Adam Niezgódka z wizytą w baśni pt. ...
Przypomnienie różnych baśni.
Odczytanie fragmentu powieści opisującego baśniowe furtki i pobyt Adama Niezgódki w baśni pt. „Dziewczynka z zapałkami”.
Adam jako narrator i główny bohater powieści.
Pomysł połączenia powieści z wybraną baśnią.
 
- przyniósł tekst znanej baśni,
- słucha prezentacji przygotowanych przez kolegów,
- słucha czytania fragmentu powieści,
- wymienia jego bohaterów,
- podejmuje próby połączenia swej baśni z powieścią,
- po rekwizytach rozpoznaje tytuły    baśni,
- rozumie, na czym polega pomysł przeistoczenia się w autora uzupełniającego rozdział powieści opowiadaniem o wizycie Adama w wybranej baśni,
Ustne przedstawienie wybranej baśni i omówienie rekwizytu z nim związanego.
Redagowanie opowiadania fantastycznego.
- wypowiada się krótko na temat wybranej baśni i rekwizytu z nim związanego,
- redaguje krótkie opowiadanie na zadany temat,
- wypowiada się na temat baśni, uzasadniając swój wybór,
- tłumaczy związek rekwizytu z wybraną baśnią,
- samodzielnie redaguje prawidłowo zbudowane i ciekawe opowiadanie na zadany temat,
- posługuje się synonimami dla uniknięcia powtórzeń,
- prawidłowo wprowadza do tekstu dialog,
- prawidłowo stosuje akapity.

 


 

Liczba godzin
Nauka o języku
Wymagania
Podstawowe (P)
Ponadpodstawowe (PP)
Uczeń:
2
Części mowy
- zauważa, że w swoich wypowiedziach używa różnych części mowy, a także różnych form tych samych wyrazów,
- zna podstawowe części mowy,
- wie, że części mowy dzielą się na odmienne i nieodmienne,
- tworzy inne formy podanych wyrazów,
 
 
- odróżnia nieodmienne i odmienne części mowy,
5
Rzeczownik
- odróżnia rzeczowniki od innych części mowy,
 
- poprawnie zapisuje rzeczowniki pospolite i własne,
- dostrzega, że rzeczowniki odpowiadają nie tylko na pytania kto? lub co?, lecz także na inne,
- zna nazwy przypadków i pytania do nich,
- odmienia rzeczowniki przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.,
- stara się pisać poprawnie nie z rzeczownikami,
- w wypowiedzi ustnej i pisemnej stosuje rozmaite rzeczowniki,
- poprawnie zapisuje rzeczowniki pospolite i własne,
 
- swobodnie dzieli rzeczowniki na kategorie,
- swobodnie odmienia rzeczowniki przez przypadki w obu liczbach,
- swobodnie określa przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników występujących w zdaniach,
- pisze poprawnie nie z rzeczownikami,
- podaje rzeczowniki synonimiczne,
- tworzy rzeczowniki od innych części mowy np. delikatny - delikatność, czytać - czytanie
2
Przymiotnik
- odróżnia przymiotniki od innych części mowy,
- zna pytania przymiotnika,
- wie, że przymiotnik odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje,
- dobiera rzeczowniki do form przymiotnika w liczbie pojedynczej i mnogiej,
- stara się dostosować rodzaj przymiotnika do rodzaju rzeczownika,
- stara się pisać poprawnie nie z przymiotnikami,
- określa cechy i właściwości rzeczowników oraz wyraża ich ocenę za pomocą przymiotników,
- poprawnie odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby i rodzaje,
- stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych przymiotniki opisujące i oceniające,
- dobiera przymiotniki bliskoznaczne i przeciwstawne,
- pisze poprawnie nie z przymiotnikami,
- pisze poprawnie przymiotniki składające się z dwóch członów np. jasnobrązowy, biało - czerwony
2
Czasownik
- odróżnia czasowniki od innych części mowy,
- zna pytania czasownika,
- wie, że czasownik odmienia się przez osoby i liczby,
- wie, ze czasownik przybiera formy osobowe i nieosobowe,
- wie, czym jest bezokolicznik,
 
 
- stara się poprawnie pisać w zakończeniu poznanych bezokoliczników –źć,
- tworzy czasowniki od podanych rzeczowników,
- odmienia czasownik przez osoby,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje odpowiednie formy czasowników,
- odróżnia bezokoliczniki od osobowych form czasowników,
- pisze czasowniki bliskoznaczne do podanych,
- poprawnie pisze zakończenie bezokoliczników
–źć,
- pisze poprawnie nie z czasownikami,
- dobiera czasowniki bliskoznaczne i przeciwstawne,
2
Czasownik
Formy czasu
- wie, że czasowniki występują w trzech formach czasu,
- odróżnia czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym,
 
 
- stara się poprawnie odmienić przez osoby w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej poznane na lekcji czasowniki, również czasownik umieć w czasie teraźniejszym,
- stara się poprawnie odmienić czasownik umieć w czasie teraźniejszym,
- umie wytłumaczyć, w jaki sposób w czasie przeszłym i przyszłym forma czasownika wskazuje na rodzaj wykonawcy czynności, stosuje właściwe formy,
- odróżnia czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym oraz przyszłym (prostym i złożonym),
- określa formy osoby i liczby czasowników,
- poprawnie odmienia przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej poznane na lekcji czasowniki,
 
- poprawnie odmienia czasownik umieć w czasie teraźniejszym,
- poprawnie odmienia czasownik wziąć w czasie przeszłym,
2
Przysłówek
- odróżnia przysłówki od innych części mowy,
- zna pytanie przysłówka jak?,
- wskazuje przysłówki w tekście,
- stara się poprawnie pisać nie z przysłówkami,
- tworzy przysłówki od przymiotników,
- wskazuje przysłówki w tekście i określa ich rolę,
- pisze poprawnie nie z przysłówkami,
2
Części mowy – podsumowanie
- rozpoznaje w tekście różne części mowy, próbuje określić ich formę,
- stara się poprawnie pisać cząstkę nie z poznanymi wyrazami, będącymi różnymi częściami mowy,
- nazywa części mowy, określa ich formę, zna odmienne i nieodmienne części mowy,
- pisze poprawnie cząstkę nie z różnymi częściami mowy,
1
Wypowiedzenie Rodzaje wypowiedzeń
- wie, czym jest wypowiedzenie,
- wie, jak rozpoczynamy i kończymy wypowiedzenie w piśmie,
- rozpoznaje w piśmie różne wypowiedzenia: oznajmujące, pytające, rozkazujące,
 
- wie, czym jest wypowiedzenie wykrzyknikowe,
- stara się odczytać wypowiedzenia wykrzyknikowe z właściwą intonacją,
- nazywa wypowiedzenia ze względu na cel wypowiedzi,
 
- przekształca zdania oznajmujące na pytające,
- w wypowiedzi ustnej i pisemnej stosuje zdania rozkazujące,
 
- w wypowiedzi ustnej i pisemnej stosuje zdania wykrzyknikowe, by wyrazić większe emocje,
1
Zdanie
- wie, czym jest zdanie,
- próbuje wskazać w tekście wypowiedzenia będące zdaniami oraz zaznaczyć czasowniki w formie osobowej,
 
- wskazuje w tekście zdania oraz czasowniki w formie osobowej,
- z podanych grup wyrazów tworzy zdania, używając wyrazów w odpowiednich formach,
2
Podmiot i orzeczenie
Zdanie pojedyncze nierozwinięte
- wie, czym jest orzeczenie i podmiot,
- stara się odnaleźć w zdaniu podmiot i orzeczenie,
 
- wie, czym jest zdanie pojedyncze nierozwinięte, próbuje odszukać je w tekście,
- wskazuje związek główny w zdaniu,
- umie wytłumaczyć, dlaczego forma orzeczenia zależy od podmiotu,
- wskazuje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte,
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Określenia
Zdanie pojedyncze
rozwinięte
- wie, że dzięki określeniom uzyskujemy dodatkowe informacje o wyrazach określanych,
- wskazuje wyrazy pozostające ze sobą w bezpośrednim związku,
- próbuje wskazać wyraz określany i określający,
- tworzy zdania pojedyncze rozwinięte poprzez dodanie określeń,
- bogaci teksty składające się ze zdań pojedynczych nierozwiniętych poprzez celowe rozwijanie zdań i poprawne tworzenie związków wyrazowych,
 
- wskazuje wyraz określany i określający,
- rozwija zdania pojedyncze nierozwinięte poprzez dodanie określeń bezpośrednich i pośrednich do podmiotu oraz orzeczenia,
1
Zdanie pojedyncze i złożone. Interpunkcja
- wie, czym różnią się zdania pojedyncze od złożonych,
- wskazuje w tekście zdania pojedyncze i złożone,
- wie, czym jest zdanie składowe,
 
- stara się oddzielać zdania składowe przecinkami,
 
 
- stara się nie stawiać przecinków przed niektórymi wyrazami, takimi jak: i, oraz, ni, ani, albo, lub, czy, bądź,
- przekształca zdania pojedyncze w zdania złożone,
- rozumie zależność między liczbą orzeczeń i liczbą zdań składowych w zdaniu złożonym,
- wskazuje wyrazy, za pomocą których zdania składowe łączą się w zdania złożone,
- oddziela zdania składowe przecinkami, pamiętając o wyrazach, przed którymi nie stawia się przecinka,
- wie i stara się stosować zasadę stawiania przecinków przed powtórzonymi spójkami, np. i, oraz, albo … (bez stosowania nazwy),
1
Co wiem o wypowiedzeniu i o zdaniu? Podsumowanie
- zna podział wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi, sposób ich wypowiadania, obecność czasowników w formie osobowej,
- wie, czym są zdania pojedyncze nierozwinięte i pojedyncze rozwinięte oraz pojedyncze i złożone,
 
- stara się wskazać w tekście poszczególne wypowiedzenia i zdania,
- wskazuje w tekście i układa wypowiedzenia, biorąc pod uwagę cel wypowiedzi, sposób wypowiadania, obecność czasownika w formie osobowej,
- rozwija zdania nierozwinięte poprzez dodanie określeń,
- wskazuje i układa zdania pojedyncze i złożone,
- zamienia zdania pojedyncze na zdania złożone (i na odwrót),
1
Układanie planu opowiadania
- dzieli tekst na mniejsze części zgodnie z kolejnymi wydarzeniami,
- stara się nadać tytuł każdej części,
- stara się ustalić kolejność wydarzeń,
- łączy w pary pokrewne rzeczowniki i czasowniki,
- zapisuje tytuły każdej części jako punkty planu w formie zdań i lub równoważników,
 
- ustala chronologię zdarzeń,
- przekształca zdania w zwięzłe wypowiedzenia (zastępuje czasowniki rzeczownikami),
- przekształca rozwinięte punkty planu w zwięzłe,
1
Plan opisu
- zna elementy planu opisu: wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
- stara się opisać przedmiot, wykorzystując plan opisu,
 
- wykorzystuje przymiotniki opisujące,
- stara się wykorzystać wyrazy i wyrażenia określające położenie opisywanych elementów przedmiotu względem siebie,
 
 
- opisuje przedmiot, wykorzystując plan opisu,
- nadaje tytuł opisowi,
- wykorzystuje przymiotniki opisujące i oceniające oraz wyrazy i wyrażenia określające położenie opisywanych elementów przedmiotu względem siebie,
- używa obrazowych porównań w opisie,
1
Dialog
- wie, czym jest dialog,
- zna zasady zapisywania dialogu,
- układa krótki dialog na zadany temat,
 
- poprawnie zapisuje dialog,
- układa dialog na zdany temat,
- wplata dialog do opowiadania,
2
List
- zna zasady budowy listu, rozróżnia osobę nadawcy i adresata,
- redaguje list do kolegi, starając się zachować zasady budowy, stosować wyrazy i zwroty grzecznościowe,
- rozróżnia formy rodzaju czasu przeszłego czasowników,
 
 
- poprawnie redaguje list do kolegi, starając się zachować poznane zasady, poprawną pisownię wyrazów i zwrotów grzecznościowych oraz formy rodzaju czasu przeszłego czasowników,
- poprawnie redaguje list oficjalny w danej sprawie,
1
Życzenia
- redaguje krótkie życzenia skierowane do kolegi,
- poprawnie, starannie i estetycznie redaguje życzenia skierowane do różnych adresatów,
1
Monolog
- wie, czym jest monolog,
- umie wytłumaczyć, czym jest monolog,
1
Opis zwierzęcia
- redaguje krótki opis zwierzęcia, korzystając ze zgromadzonego słownictwa,
- stara się używać przymiotników w odpowiedniej formie,
- redaguje opis zwierzęcia według planu opisu, z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
- używa obrazowych porównań,
- stosuje różne czasowniki,
2
Ogłoszenie. Gazety                          z ogłoszeniami.
 
- nazywa formę wypowiedzi,
- umie zaznaczyć jej części,
- próbuje budować ogłoszenie,
- układa ogłoszenia zgodnie z poleceniem,
- nie zawsze zauważy błąd i potrafi go poprawić,
- próbuje budować własne ogłoszenia.
- znajduje błędy w ogłoszeniach i umie je poprawić,
- redaguje ogłoszenie pisemne, zachowując konieczne składniki ogłoszenia,
1
Opis krajobrazu
- redaguje krótki opis krajobrazu, wykorzystując podane słownictwo,
- stosuje przymiotniki opisujące,
- stara się stosować przymiotniki oceniające oraz wyrazy określające położenie elementów krajobrazu względem siebie,
- poprawnie redaguje opis krajobrazu, stosuje przymiotniki opisujące i oceniające,
- używa wyrazów, które określają położenie elementów krajobrazu względem siebie,
- stosuje różne czasowniki,
1
Przepis
- pisze krótki przepis na zadany temat, korzystając z podanego planu,
- pisze przepis, stosuje wyrazy wskazujące na kolejność czynności oraz przysłówki odpowiadające na pytanie jak?,
1
Zaproszenie
- redaguje zaproszenie pisemne i ustne, skierowane do różnych adresatów, zachowując konieczne składniki zaproszenia,
- poprawnie redaguje zaproszenie pisemne i ustne, w różnej formie dostosowując je do różnych adresatów, zachowując konieczne składniki zaproszenia,
2
Opis bohatera literackiego
- redaguje krótki opis bohatera literackiego, starając się uzasadnić cechy postaci,
 - w opisie wykorzystuje przymiotniki,
- redaguje opis bohatera literackiego na podstawie planu,
- uzasadnia cechy postaci,
- w opisie wykorzystuje przymiotniki i przysłówki,
- używa obrazowych porównań,
- stosuje różne czasowniki,
2
Opowiadanie na podstawie planu
- pisze krótkie opowiadanie na podstawie planu,
- próbuje nadać tytuł opowiadaniu,
- pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze, zachowując wybrany czas narracji,
- pisze opowiadanie na podstawie planu i nadaje mu tytuł,
- wplata dialog w ułożone przez siebie opowiadanie,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje wyrazy oznaczające następstwo czasowe i tempo wydarzeń,
1
Pamiętnik
- wie, jakimi cechami charakteryzuje się pamiętnik,
- stara się krótko opisać sytuację w 1. osobie liczby pojedynczej,
 
- pisze pamiętnik, stosuje czasowniki w 1. osobie liczby pojedynczej,
1
Wywiad
 
- wie, czym jest wywiad,
- układa pytania na zadany temat,
- wskazuje przysłówki, które powinny cechować sposób mówienia osób wypowiadających się przez radio.
- układa i odpowiada na pytania, starając się mówić wyraźnie, poprawnie, płynnie itp.

 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: admin